Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II SA/Wa 1507/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-12

, bowiem postępowanie o stwierdzenie nieważności aktu mianowania było zagadnieniem wstępnym w stosunku do wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego., W odpowiedzi na skargę organ...
, należy traktować jako rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, które miałoby spowodować zawieszenie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego. W uzasadnieniu ww...

II SA/Bd 1088/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-02-06

zagadnienia wstępnego - wyrażenia przez sąd opiekuńczy zgody zastępującej oświadczenie woli (art. 97 § 1 pkt 4 i art. 100 K.p.a.). W ocenie Sądu, brak jest podstaw...
wystąpienia do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego na obecnym etapie postępowania, mając zwłaszcza na uwadze ewentualność umorzenia postępowania w sprawie...

II SA/Bd 645/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-11-12

mieć istotny wpływ na wynik sprawy., Zasadniczym zagadnieniem wstępnym wymagającym rozważenia jest forma prawna, w jakiej organ administracji powinien rozpatrzyć sprawę...

IV SA/Wr 525/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-17

powołując się na art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. W uzasadnieniu stwierdził, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od rozpoznania zagadnienia wstępnego jakim jest prawomocne zakończenie...

II SA/Rz 129/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-25

pkt 4 k.p.a. poprzez nie uwzględnienie zagadnień wstępnych w treści decyzji do czasu ustalenia przez Sąd Okręgowy w [...] sposobu wspólnego korzystania z lokalu...

III SA/Gd 115/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-05

stanowi zagadnienie wstępne, bowiem prawomocne rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie wznowienia studiów i skreślenia z listy studentów jest koniecznym warunkiem...

II SA/Ol 290/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-08

zaznaczył, że opinia kuratora oświaty, o której mowa wyżej, nie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 kpa. Dlatego brak było podstaw...

II SA/Ol 288/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-08

, nie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt. 4 kpa. Dlatego brak było podstaw prawnych do zawieszenia postępowania do czasu wydania takiej opinii. Organ...

IV SA/Wr 50/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-25

), a nie organ administracji. Zatem do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, tj. wyrażenia przez sąd opiekuńczy zgody zastępującej oświadczenie woli rodziców organ winien...

II SA/Po 561/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-14

sprawy (zob. zwłaszcza powołany wyrok I OSK 1177/11) albo wystąpienie zagadnienia wstępnego (wyrok z dnia 5 października 2009 r. o sygn. akt I OSK 201/09, publ. Lex 570998...
[w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane), materiał na Konferencję Sędziów NSA, Popowo 2003 r., Warszawa 2003 r.)., W tej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   7