Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol

IV SA/Wa 2098/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

wznowienie postępowania nie jest zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Po rozpatrzeniu zażalenia organ II Instancji wydał postanowienie Nr [...], w którym uchylił...
Prezydenta W. nr [...] z [...] czerwca 2009 r. znak [...] zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz wstrzymanie jej wykonania jest zagadnieniem wstępnym w sprawie...

II SA/Sz 711/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-06

przez organ, iż badanie przez Trybunał Konstytucyjny konstytucyjności przepisu ustawy jest zagadnieniem wstępnym, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy o wygaszenie trwałego...
2007 r., sygn. akt II GSK 407/06 bowiem zagadnienie wstępne musi mieć charakter konkretny, nie zaś abstrakcyjny. Zawieszanie postępowań administracyjnych z powodu...

I SA/Wa 242/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-08

administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W sytuacji gdy związek taki nie występuje nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa., Organ...
podkreślił, że zagadnienie wstępne stanowi pewną kwestię materialno - prawną pojawiającą się w toku postępowania, bez rozstrzygnięcia której nie można załatwić sprawy...

I OSK 850/10 - Wyrok NSA z 2011-04-08

uzasadnione i konieczne jest skorzystanie z trybu przewidzianego w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.., Zagadnienie wstępne w przedmiotowej sprawie, skutkujące koniecznością zawieszenia...
zagadnienia wstępnego, które podlegać ma rozstrzygnięciu; zagadnieniem wstępnym mającym charakter prejudycjalny nie jest ustalenie zgodności z prawem czynności...

IV SA/Wa 3372/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-07

lub inny organ, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Zdaniem organu w niniejszej sprawie kwestię wstępną stanowi toczące się przed Ministrem postępowanie...
) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Użyty w tym przepisie zwrot 'zawiesza postępowanie' oznacza, że organ jest zobligowany zawiesić postępowanie...

I SA/Wa 1486/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-16

[...] grudnia 2009 r. wydaną w sprawie orzeczenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia [...] marca 1950 r. stanowi zagadnienie wstępne w stosunku do postępowania uwłaszczeniowego...
z prawem decyzji ostatecznej, która rozstrzygnęła zagadnienie wstępne ważne w innym postępowaniu administracyjnym, nie może być podstawą do zastosowania art. 97 § 1 pkt 4...

I SA/Wa 708/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-04

prejudycjalnego Prezydent Miasta K. jednoznacznie poinformował Ministra Skarbu Państwa w piśmie z dnia 12 września 2007 r.) - stanowiącym zagadnienie wstępne w postępowaniu...
nie został zrealizowany, a na wywłaszczonych nieruchomościach prowadzona jest budowa osiedla mieszkaniowego., Skarżąca wskazała, że nie jest zagadnieniem wstępnym...

I SA/Wa 1494/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-05

za przedmiotową nieruchomość., W ocenie skarżącej, za zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 kpa, nie można uznać rozpatrzenia przez Ministra Infrastruktury...
i Budownictwa wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej z [...] września 1965 r. Zagadnienie wstępne jest to zagadnienie prawne o charakterze...

I OSK 254/09 - Wyrok NSA z 2009-12-11

., Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła J. P., Skarżąca wskazała, że nie jest zagadnieniem wstępnym, ustalenie przez sąd...
, że w niniejszej sprawie nie występowało zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez inny organ administracji;, c) art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a., w zw. z art. 1...

I OSK 1754/11 - Wyrok NSA z 2013-02-13

elementy składające się na konstrukcję pojęcia zagadnienie wstępne:, - zagadnienie to wyłania się w toku postępowania administracyjnego,, - jego rozstrzygnięcie należy...
zgodności z Konstytucją. Oczekiwanie na przewidywaną zmianę stanu prawnego w rozpatrywanej sprawie jest zagadnieniem wstępnym uzasadniającym wznowienie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100