Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

I SA/Lu 450/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-23

do rozstrzygnięcia sprawy bez uprzedniego zebrania całości materiału dowodowego, tj. zeznań świadków. Podsumowując wywiódł, iż przez zagadnienie wstępne należy rozumieć pewną kwestię...
w rozumieniu przepisu art. 201 §1 pkt 2 O.p. Jeżeli bowiem zagadnienie wstępne wykazuje jedynie pośredni związek z rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...

II SA/Sz 849/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-10-24

lub sąd. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że z zagadnieniem wstępnym w postępowaniu podatkowym mamy do czynienia, jeżeli:, - wyłania się ono w toku...
, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, -istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem...

VI SA/Wa 2536/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-04

wskazał, że zgodnie z art. 145 § 1 pkt 7 kpa, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte...
administracyjnym pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie (art. 97 § 1 pkt 4 kpa) i stosownie do obowiązujących przepisów prawa...

VI SA/Wa 185/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-21

pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie (art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.) i stosownie do obowiązujących przepisów prawa...
lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego, organ administracji publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie...

VI SA/Wa 184/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-21

o jego rozstrzygnięcie. Wyrok TSUE wydany w trybie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) nie może być traktowany jako zagadnienie wstępne, gdyż nie stanowił...
[...] kwietnia 2013r. nie pojawiło się zagadnienie wstępne, które skutkowałoby obowiązkiem zawieszenia postępowania i stosownie do obowiązujących przepisów prawa...

I SA/Po 56/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-10

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W wyroku z dnia 16 kwietnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 536/09) NSA wskazał, m.in. że zagadnienie wstępne...
materialnoprawnego, które należy do kompetencji innego organu administracyjnego lub sądu i nie było wcześniej prawomocnie przesądzone. Innymi słowy z zagadnieniem wstępnym...

VI SA/Wa 2538/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-04

centralny wskazał, że zgodnie z art. 145 § 1 pkt 7 kpa, w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte...
administracyjnym pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie (art. 97 § 1 pkt 4 kpa) i stosownie do obowiązujących przepisów...

III SA/Łd 884/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-29

z Konstytucją RP - nie jest zagadnieniem wstępnym, a Trybunał nie jest innym organem lub sądem w rozumieniu tego przepisu., W skardze na powyższą decyzję Ł. M. wniósł...
O.p., uprawniających organ do zawieszenia postępowania podatkowego. Z przesłanki zawartej w art. 201 § 1 pkt 2 O.p., określanej skrótowo jako 'zagadnienie wstępne' wynika...

VI SA/Wa 2570/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-16

ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art...
ostateczną decyzją Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] nie pojawiło się zagadnienie wstępne, które skutkowałoby obowiązkiem...

II GSK 1581/18 - Wyrok NSA z 2022-02-01

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Ujawnione w sprawie zagadnienie może stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
. Komentarz, WKP 2019, wyd. II, uwagi do art.97; L. Klat-Wertelecka, Zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania administracyjnego [w:] Administracja i prawo...
1   Następne >   +2   +5   10