Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II OSK 1383/10 - Wyrok NSA z 2010-11-23

one w mocy decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z [...] października 2009 r. nr [C] i [D] w części: '1) rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym...
], w których:, 1) rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie zobowiązał P. H. i G. H. do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie wyrażenia zgody na ekshumację zwłok...

IV SA/Gl 959/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-01

stawiane w dniu [...] r. przez tegoż właściciela, stanowią zagadnienie wstępne dla sprawy już zakończonej przez ten organ powołaną prawomocną decyzją z dnia [...] r...
Administracyjnego, podkreśla się, że przy ocenie czy dana kwestia stanowi zagadnienie wstępne niezbędne jest uprzednie ustalenie związku pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy będącej...

II SA/Ol 70/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-30

stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zm.), rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie zobowiązał P. H. i G. H...
zagadnienie wstępne. Podniósł, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 1966r. (sygn. Akt II CR 106/66), iż prawo osobiste do zmiany miejsca spoczywania...

VII SA/Wa 1730/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-23

, że powiadomienie GIS kończące postępowanie wyjaśniające o którym mowa w art. 30 tej ustawy nie będące jednak ani decyzją administracyjną, ani zagadnieniem wstępnym jest jedynym...
powiadomienie GIS nie było rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego w rozumieniu tego przepisu, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, w której decyzja organu II instancji...

VII SA/Wa 1743/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-23

wyjaśniające o którym mowa w art. 30 tej ustawy nie będące jednak ani decyzją administracyjną, ani zagadnieniem wstępnym jest jedynym postępowaniem, w ramach którego strona...
zagadnienia wstępnego w rozumieniu tego przepisu, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, w której decyzja organu II instancji jak i poprzedzająca ją decyzja organu...

II SA/Rz 1089/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-12-18

) szczątkami złożonymi we wspólnym grobowcu, a prawdopodobnie pomieszanymi, stanowi zagadnienie wstępne, co stanowi o zawieszeniu postępowania., Zażalenie na to postanowienie...
wątpliwości co zawartości grobu, tj. czy nie doszło do pomieszania szczątków. Te okoliczności, w ocenie orzekających organów, stanowią zagadnienie wstępne i koniecznym...

II SA/Lu 287/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-01

przez inny organ lub sąd; 3) zagadnienia wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Zdaniem organu jakkolwiek rozstrzygnięcie sprawy przez NSA będzie miało pośredni...
. Zawieszenie postępowania ze względu na konieczność wyjaśnienia zagadnienia wstępnego uzależnione jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek: 1) postępowanie administracyjne...

II SA/Ol 79/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-28

, gdyż organy nie zawiesiły toczącego się postępowania. Zdaniem skarżącego, zagadnienie wstępne nie zostało rozstrzygnięte, pomimo to organ nie podjął żadnych działań. Skoro...
w niniejszym postępowaniu istniało zagadnienie wstępne, to organ winien był je zawiesić, a nie posiłkować się taką czynnością z innego postępowania. Zarzucił ponadto...

II SA/Op 55/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-06-09

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (pkt 4). Odstąpienie od tego obowiązku jest dopuszczalne tylko w szczególnych sytuacjach, przewidzianych w art...
. 97 § 1 pkt 4, wystąpi równocześnie do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwie stronę do wystąpienia o to w oznaczonym terminie...

III SA/Lu 307/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-09-26

art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., tj. zawiesić postępowanie, gdyż rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd...
powszechny. Na podstawie art. 100 § 1 k.p.a. inspektor sanitarny powinien równocześnie wystąpić do właściwego sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, tj. czy prawo...
1   Następne >   +2   +5   9