Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II OSK 900/15 - Wyrok NSA z 2017-01-10

o wymeldowaniu. Kwestia ochrony posiadania stanowi w tych okolicznościach, zdaniem Sądu pierwszej instancji, zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
jako nieuzasadnioną., W motywach skargi kasacyjnej wskazano, że w świetle przywołanych w tym piśmie wypowiedzi orzecznictwa i doktryny zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1...

II SO/Ke 8/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-09-28

w którym skarżący pisze 'bez załączenia akt w tej sprawie zagadnienia wstępnego') skoro w sprawie II SAB/Ke 25/12 zostało już wydane orzeczenie kończące, a przed jej zakończeniem...
wstępnego', czym uniemożliwił Sądowi przeprowadzenie pełnej kontroli sprawy. Powyższe, zdaniem wnioskodawcy, świadczy o tym, że organ usiłuje uzyskać dla siebie korzystne...

I FSK 546/10 - Wyrok NSA z 2011-03-10

bez oceny, czy zaistniała przeszkoda w zakończeniu sprawy stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p.;, b) art. 141 § 4 P.p.s.a. przez brak wyczerpującego...
on w bezczynności po wydaniu wyroku z 8 marca 2007 r., w kontekście oceny, czy zaistniała przeszkoda w zakończeniu sprawy mogła, jako zagadnienie wstępne, stanowić podstawę...

I FSK 688/10 - Wyrok NSA z 2011-03-10

podatki, w szczególności nie są zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., Powyższa ocena wpływu toczącego się postępowania karnego na czynności...
postępowania karnego nie stanowią zagadnienia wstępnego, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p., gdyż wynik postępowania karnego nie przesądza o braku odpowiedzialności...

I OSK 765/12 - Wyrok NSA z 2012-10-04

jest postanowienie Sądu lub poświadczenie dziedziczenia... Ustalenie spadkobierców właściciela zajętej na rzecz państwa nieruchomości stanowi zagadnienie wstępne...
Cywilnego aktu zgonu zmarłej w dniu [...] września 2010 r. Z. W., nie dysponując danymi dotyczącymi jej spadkobierców, uznał, że nastąpiło w sprawie zagadnienie wstępne...

II SA/Wr 346/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-18

wytoczyła jednocześnie powództwo przeciwko Gminie o wydanie tej części nieruchomości. Zawisłość sprawy przed sądem powszechnym oznacza istnienie zagadnienia wstępnego...

II SA/Go 344/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-05-30

, że zagadnieniem wstępnym, warunkującym zawieszenie postępowania, jest ustalenie, czy w obrocie prawnym nadal pozostaje decyzja administracyjna Komendanta Rejowego Policji...

III SO/Łd 12/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-12

/Łd 34/14 potwierdzają, że organ prowadził postępowanie rozgraniczeniowe w okoliczności, gdy zagadnienie wstępne postępowania było rozstrzygnięte., Wojewódzki Sąd...

II SAB/Łd 47/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-05

do momentu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego jakim było uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy; decyzja taka nie została jednakże przez inwestorów uzyskana. Dalej...

II SAB/Łd 48/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-05

wstępnego jakim było uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzja taka nie została jednakże przez inwestorów uzyskana. Dalej, po uchwaleniu w dniu [...] miejscowego planu...
rozbiórkę, jednak po złożeniu odwołania przez inwestorów, postanowieniem z dnia [...] organ II instancji zawiesił postępowanie do momentu rozstrzygnięcia zagadnienia...
1   Następne >   3