Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 236/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-04

Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr [...] z dnia [...] września 2000 r. Tymczasem zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa mogą być wyłącznie...
materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne...

I SA/Wa 552/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-07

od postępowania w sprawie 'głównej', a tym samym stanowi ono zagadnienie wstępne, od którego zależy rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy., Skargę na powyższe postanowienie...
zaginionych lub zniszczonych akt sprawy stanowi zagadnienie wstępne, od którego uprzedniego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji,, - art. 124 § 2...

I SA/Wa 2147/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

postępowania w przedmiocie rozpoznania niniejszego wniosku z dnia 2 grudnia 2005 r., ponieważ w jego ocenie w sprawie tej występuje zagadnienie wstępne polegające...
lub sąd. W przypadku, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie. Przez pojęcie...

I SA/Wa 913/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-09

przez zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., rozumie się zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie...
i należy je uznać za zagadnienie wstępne. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia wstępnego ma wpływ na przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji stwierdzającej...

I SA/Wa 696/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-22

lub sąd., Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawniły się w toku postępowania i dotyczą istotnej...
dla rozpatrzenia sprawy przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnieniem wstępnym...

I SA/Wa 2937/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

, iż postępowanie w zakresie wznowienia postępowania rejestracyjnego spółki '[...]' S.A. stanowi zagadnienie wstępne w stosunku do toczącego się przed Prezydentem...
w uzasadnieniu postanowienia SKO argumentów prawnych, na podstawie których SKO uznało, że postępowanie wznowieniowe stanowi zagadnienie wstępne z art. 97 § 1 pkt 4 kpa...

I SA/Wa 838/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-17

, która wymaga zawieszenia postępowania., Stwierdziło też, iż zagadnieniem wstępnym jest bez wątpienia ustalenie kręgu osób uprawnionych do udziału w postępowaniu wszczętym...
w niniejszej sprawie bez wątpienia występuje zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., W tym zakresie - podobnie...

I SA/Wa 1388/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-12-06

użytkowania wieczystego położonej w W. przy ul. [...], objętej księgą dawną (hipoteczną) oznaczoną jako [...], co miałoby stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt...
jako [...] oraz że obiektywnie oraz realnie możliwe jest ustanowienie tego prawa na rzecz B. T., co miałoby stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

I SA/Wa 800/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-30

i roszczeń do działki. Zatem sprawa działu spadku nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Postanowieniem z [...] marca 2006 r. Prezydent...
zawieszonego postępowania, bowiem w sprawie występuje zagadnienie wstępne polegające na konieczności zakończenia postępowania o dział spadku., W skardze do Wojewódzkiego...

I SA/Wa 505/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-03

sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna) stanowi...
konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi wpływać na rozstrzygnięcie sprawy, w której toczy się postępowanie 'główne', ponadto...
1   Następne >   +2   +5   +10   12