Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

II SA/Sz 1344/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-16

stwierdzenie, iż w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne i zawieszenie na tej podstawie postępowania podczas, gdy prawidłowa analiza okoliczności faktycznych...
organu, jak i skarżących, że przez 'zagadnienie wstępne' w postępowaniu administracyjnym należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie...

I SA/Wa 1598/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

przez wnioskodawców jest zagadnieniem wstępnym i zaistniała podstawa do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Organ administracji może prowadzić postępowanie...
po K. S. stanowi zagadnienie wstępne, którego rozpatrzenie wpłynie na treść rozstrzygnięcia w sprawie, podczas gdy dotychczasowe prawomocne postanowienie o stwierdzeniu...

I OSK 2104/18 - Wyrok NSA z 2019-03-12

, że zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy, stanowiąc przesłankę negatywną...
jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy...

I SA/Wa 2275/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

o jego uchylenie. Zarzucił naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez jego błędną wykładnię, a w konsekwencji uznanie, że zagadnieniem wstępnym uzasadniającym konieczność...
wydania decyzji przez organ, w postępowaniu przed którym wyłoniło się zagadnienie wstępne (por. wyrok NSA z dnia 21 lipca 1992 r., sygn. akt III SA 1041/92...

I SA/Wa 2207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

w [...], jest zagadnieniem wstępnym dla rozstrzygnięcia tej sprawy;, b) art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej poprzez błędne przyjęcie, że wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości...
do spornej działki. Z tego powodu uznał on zagadnienie potencjalnego zasiedzenia za zagadnienie wstępne rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny - a to uzasadniało zawieszenie...

I SA/Wa 354/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-05

następuje wówczas, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne...
rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od uprzedniego...

I OSK 635/14 - Wyrok NSA z 2015-12-30

sprawy cywilnej o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu administracyjnym dotyczącym przekształcenia prawa użytkowania...
użytkowania wieczystego pozostaje w bezpośrednim związku z postępowaniem w sprawie przekształcenia, a jej rozstrzygnięcie stanowi zagadnienie wstępne., W skardze kasacyjnej...

I SA/Wa 1761/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-15

pojęcia 'zagadnienia wstępnego' o którym mowa w powołanym przepisie., Organ II instancji stwierdził, że z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] lutego 2018 r...
wstępnym, bowiem w konsekwencji może doprowadzić do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do przedmiotowego gruntu, a więc ma wpływ na stosunki własnościowe...

I OSK 1723/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

uznanie rozstrzygnięcia Sądu rejestrowego w tej sprawie za zagadnienie wstępne., Minister Gospodarki, postanowieniem z [...] marca 2012 r., zawiesił postępowanie w sprawie...
lub postanowienia albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi wpływać na rozstrzygnięcie...

II SA/Sz 829/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-18

techniczne i maszyny. Wobec tego wydając zaskarżoną decyzję organ bezpodstawnie przesądził samodzielnie zagadnienie wstępne, do którego rozpoznania pozostaje właściwy...
zagadnienie wstępne, do którego rozpoznania pozostaje właściwy sąd powszechny., Odnosząc się w pierwszym rzędzie do argumentu dotyczącego rozstrzygnięcia w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   9