Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

I SA/Wa 1775/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-13

w rozumieniu art. 49 kc. Organ uznał bowiem, że ustalenie przesz sąd czy ww. okoliczności stanowią zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa...
, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przez pojęcie 'zagadnienie wstępne' rozumie...

II SA/Ke 500/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-12

jest zagadnieniem wstępnym podlegającym rozstrzygnięciu przed sądem powszechnym., Postanowieniem z dnia [...] Starosta odmówił zawieszenia postępowania podnosząc, że nie uzyskanie...
ma być przeprowadzony kolektor sanitarny, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa od rozstrzygnięcia którego zależy wydanie na podstawie powołanego art. 124 cyt...

I OSK 465/07 - Wyrok NSA z 2008-03-26

września 2005 r. przez Politechnikę [...] prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, stanowi to zatem zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
. W orzecznictwie podkreśla się, że zagadnienie wstępne w rozumieniu tego przepisu to okoliczność warunkująca (bądź jeden z warunków) rozstrzygnięcie merytoryczne...

II FSK 676/17 - Wyrok NSA z 2017-06-22

sądu. Nadto występować musi zagadnienie wstępne (prejudycjalne), tzn. takie, w którego uprzednie rozstrzygnięcie, może wpływać na wynik toczącego się postępowania...

I OSK 1585/12 - Wyrok NSA z 2014-01-23

.' Z tego względu w postępowaniu nadzorczym zagadnieniem podstawowym i wstępnym jest ustalenie - w przypadku takim jak w niniejszej sprawie - która ze znajdujących się w aktach decyzji...
, 'Przegląd Prawa Publicznego' 2012, nr 7-8, s. 76; W. Chróścielewski, Pojęcie 'nieodwracalne skutki prawne' w rozumieniu art. 156 § 2 k.p.a., w: Współczesne zagadnienia prawa...

II SA/Gd 2018/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-29

wstępnej uzasadnienia wyroku nie przypadkowo cytowano fragmenty skargi i odpowiedzi na skargę., Dowodzą one zupełnego braku zrozumienia, i to niestety przez obie strony...
mieszkaniowej. Pojęcie 'właściciel' i 'zarządca' z Prawa budowlanego przenieść bowiem trzeba na grunt regulacji z ustawy o własności lokali., Analizując złożone zagadnienie...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

do opracowania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, poddania ich kontroli wstępnej wójta a następnie kontroli i zatwierdzenia przez radę gminy, posiada...
demokratycznego państwa prawnego, które były powołane w wyroku NSA z dnia 15 stycznia 2013 r., stwierdzić należy, że przedłożone taryfy podlegają wstępnej kontroli wójta...

II SA/Łd 753/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-19

w trybie przepisów o wznowieniu. Innymi słowy, na etapie postępowania wstępnego organ sprawdza jedynie czy: powołano jedną z okoliczności, o jakiej mowa w art. 145 § 1, art...
dotyczące możliwości wznowienia postępowania w sprawie, w której wydana została decyzja kasacyjna: K.Sobieralski 'Zagadnienia charakteru prawnego decyzji kasacyjnej...

I SA/Wa 1056/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-26

na stanie Nadleśnictwa K., co do których Nadleśnictwo uzyskało wstępną zgodę na sprzedaż w ramach zbywania substancji mieszkaniowej. Z tych powodów, w ocenie wnioskującego...
r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz.136)., Należy też wskazać, że zagadnieniem wyłączenia...

IV SA/Po 346/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-01

)., Jak wynika z części wstępnej zaskarżonej Uchwały, jej podstawę prawną stanowiły przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz...
znaczenie ma zagadnienie istnienia w obowiązującym prawie podstaw do ustalania w taryfie stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz ewentualnego...
1   Następne >   2