Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

I OSK 311/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

, w której uznałby, że powstało zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależy wynik postępowania w niniejszej sprawie, winien zawiesić postępowanie administracyjne toczące...
naruszenie art. 97 § 1 k.p.a. poprzez niewłaściwe ustalenie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd., Skarżący...

I OSK 1617/16 - Wyrok NSA z 2016-12-02

organu - nie może pozostać bez wpływu na ocenę, czy w niniejszym przypadku występuje zagadnienie wstępne rozumiane jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy...
administracyjnego, w jakim powinno powstać zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postępowania. W szczególności nie jest warunkiem zastosowania tego przepisu powstanie...

II SA/Sz 1280/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-08

związku, przyczynowego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a, zagadnieniem wstępnym),, - zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Zdaniem A. C...
Okręgowego w [...] zagadnienia dotyczącego przedłużenia lub rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi zagadnienie wstępne, które winno zostać...

I OSK 2108/11 - Wyrok NSA z 2013-04-12

. Jeżeli więc jego intencją byłoby powiązanie z zagadnieniem wstępnym badania konstytucyjności przepisów prawa, to stosowny zapis o możliwości zawieszenia postępowania...
administracyjnej będącej przedmiotem postępowania zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało...

II SA/Gd 30/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-04-04

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne...
nr 43167)., Wojewoda uznał, iż decyzja deklaratoryjna wojewody jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia i wypłaty odszkodowania...

I OSK 521/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

r., postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej nie zostało ostatecznie zakończone, w związku z czym istnieje wstępne zagadnienie prawne...
i podzielił pogląd Ministra, że zagadnieniem wstępnym wymagającym wydania prejudycjalnego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd jest ustalenie, czy nieruchomość...

I OSK 630/17 - Wyrok NSA z 2017-10-04

, że postępowanie o zwrot nieruchomości stanowi zagadnienie wstępne uzasadniające zastosowanie tego przepisu w sytuacji, gdy nieruchomość ta oddana została w użytkowanie wieczyste...
. u.g.n., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. dla sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustanowionego na tej działce...

I OSK 1630/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] kwietnia 2011 r. i z dnia [...] lipca 2011 r., prowadzi do wniosku, że istotą kwestii uznanej przez organ za zagadnienie wstępne...
, że nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Strony postępowania rozgraniczeniowego mają zagwarantowaną możliwość kwestionowania wydanych w nim rozstrzygnięć...

I OSK 2853/15 - Wyrok NSA z 2017-07-26

., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazano, iż postępowania, które w ocenie Sądu są zagadnieniami wstępnymi, w postaci stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej Naczelnika...
Powiatu N. oraz postępowanie o zwrot przedmiotowej nieruchomości nie są zagadnieniami wstępnymi i pomiędzy nimi, a przedmiotowym postępowaniem nie zachodzi żaden związek...

I OSK 1626/13 - Wyrok NSA z 2015-03-18

gdy rozstrzygnięcie sprawy wymagało uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w znacznej części tj. rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny a organ...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. roszczenia o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze umowy jako sprawy cywilnej i rozstrzygnięcie przedmiotowego zagadnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   17