Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

IV SA 522/89 - Wyrok NSA z 1989-09-22

'do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Urząd Gminy w G.' , Na postanowienie to złożył zażalenie Eugeniusz K. będący stroną postępowania, zarzucając, że zostało...
rozstrzygnięcia przez Urząd Gminy w G. zagadnienia wstępnego, gdyż do tego Urzędu należy 'rozstrzygnięcie o warunkach budowy i użytkowania obiektów budowlanych...

SA/Ka 300/85 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1986-10-09

być bezpośrednim następstwem eksploatacji górniczej. , , Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: , , Kwestią wstępną w sprawie jest ocena charakteru zaskarżonego...
wymieniając formę 'postanowienia', zaś w końcowej 'decyzji'. , Zagadnienie prawnej formy działania komplikuje dodatkowo użycie zamiennie w jednym przepisie określenia...