Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X

III SA/Kr 463/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-28

: nr [...], nr [...], nr [...] oraz nr [...]. W uzasadnieniu organ przedstawił stan faktyczny sprawy i stwierdził, że ustalenie właściciela rozgraniczanej nieruchomości jest zagadnieniem wstępnym...
, że zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, uwarunkowane...

IV SA/Wa 1115/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

się przed Starostą L. Już z tej przyczyny, że zagadnienie wstępne (o ile w ogóle istnieje) musiałoby zostać rozstrzygnięte przez ten sam organ, uznać należy że nie wystąpiły...
przesłanki określone w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. obligujące do zawieszenia postępowania. Przepis ten wymaga bowiem aby zagadnienie wstępne było rozstrzygane przez inny organ...

III SA/Łd 66/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-08

wstępnym musi zajść związek przyczynowy (por. wyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2001r., II SA 1982/00, LEX nr 54554). Z zagadnieniem wstępnym w postępowaniu administracyjnym...
wstępnym musi ono poprzedzać rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji, a także musi istnieć zależność między uprzednim rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem...

III SA/Kr 551/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-06

w związku z toczącym się przed sadem postępowaniem rozgraniczeniowym, należało przyjąć iż wynik tej sprawy jest zagadnieniem wstępnym, dlatego należało zawiesić...
działki ewidencyjnej nr [...] stanowi zagadnienie wstępne, dla rozstrzygnięcia sprawy o rozgraniczenie. Zatem zasadnym było zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego...

II SA/Po 750/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-11

uregulowanie stanu prawnego w zakresie podmiotów prawa własności stanowiło zagadnienie wstępne., Maria i Józef S. wnieśli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego domagając...
postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przez pojęcie 'zagadnienie wstępne' rozumie się 'sytuacje...

II SA/Sz 1376/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-24

z [...]r. posiadane przez Starostwo mogą stanowić podstawę wpisu do ewidencji gruntów i budynków, jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., dlatego...
uzgodnienie ewidencji gruntów i budynków z dokumentami z [...]r. nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Wpis ten należy traktować jako prawomocne...

II SA/Bk 449/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-01

na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 i art. 101 kpa przyjmując, że rozstrzygnięcie sądu w sprawie zasiedzenia jest zagadnieniem wstępnym w sprawie dokonania zmian w operacie ewidencji...
1 kpa, polegające na zawieszeniu postępowania pomimo braku po temu podstaw prawnych, gdyż nie istnieje w sprawie zagadnienie wstępne uzasadniające takie postanowienie...

II SA/Rz 531/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-10

Prezydentowi Miasta. Wskazała, że przed merytorycznym załatwieniem sprawy konieczne jest rozstrzygnięcie zagadnień wstępnych polegających na wyjaśnieniu między innymi...
decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne to sytuacja, w której rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy...

III SA/Lu 580/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-03-26

nr [...] w drodze spadku, zarówno przez skarżącego, jak i inne osoby, stanowi zagadnienie wstępne. Mając to na uwadze zaistniała podstawa do zawieszenia postępowania na podstawie...
do kompetencji innego organu lub sądu. Oznacza to, że zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej, a treść rozstrzygnięcia innego organu lub sądu...

III SA/Lu 325/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-06

zagadnieniem wstępnym wymagającym rozpatrzenia jest fakt, że w obrocie prawnym znajduje się kilka tytułów własności do tej samej nieruchomości: dokument nadania zmieni...
uzależniona jest od występowania łącznie następujących elementów zagadnienia wstępnego:, 1) zagadnienie wstępne wyłoniło się w toku postępowania,, 2) uprzednie...
1   Następne >   +2   +5   +10   13