Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

V SA/Wa 590/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym rozumianym jako rozstrzygnięcie sądu powszechnego., Gmina [...] w dniu [...] listopada 2011 r. wniosła zażalenie...
sprawie nie zachodzi zagadnienie wstępne. Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, w której rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem postępowania...

V SA/Wa 591/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem kwestii będącej przedmiotem postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym rozumianym jako rozstrzygnięcie sądu powszechnego...
administracyjnego., W uzasadnieniu organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi zagadnienie wstępne. Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, w której rozpoznanie...

II GSK 2353/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

wypowiedzenia beneficjentowi umowy w trybie art. § 21 ust. 1 pkt 1 umowy jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., bowiem determinuje ustalenie...
na przyjęciu że w sprawie występuje zagadnienie wstępne, podczas gdy zagadnienie takie nie występuje;, w przypadku uznania, że podnoszony zarzut naruszenia art. 97 § 1 pkt 4...

V SA/Wa 687/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-04

wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4) k.p.a., wobec czego nie było podstaw do zawieszenia przedmiotowego postępowania. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu...
materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Wyjaśnienie okoliczności faktycznych nie może być zagadnieniem wstępnym, natomiast sądem...

V SA/Wa 1414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

lub sąd. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa, z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia w sytuacji, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej...
niż ten, przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie., Należy zauważyć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., uzasadniającym...

III SA/Po 832/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-17

7 k.p.a., gdyż w sprawie nie miało miejsce żadne zagadnienie wstępne. Kolegium podało, że nie dostrzega również żadnych innych przesłanek wznowieniowych., We wniosku...
o odmiennej treści., Organ podał również, że w przedmiotowej sprawie nie wystąpiło żadne zagadnienie wstępne ani nie toczyło się postępowanie w trybie określonym w art. 100 § 2...

V SA/Wa 1337/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-05

nie występuje tzw. zagadnienie wstępne, które nakazywałoby organowi z urzędu zawiesić postępowanie. Przez pojęcie 'zagadnienia wstępnego' należy rozumieć kwestie prawne...
rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi wpływać na rozstrzygniecie sprawy, w której toczy się postępowanie 'główne', ponadto musi zachodzić bezpośredni...

V SA/Wa 479/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-29

, że brak jest ku temu podstaw w świetle art. 97 § 1 pkt 4 kpa ponieważ wskazane w piśmie zagadnienie nie jest zagadnieniem wstępnym, od rozstrzygnięcia którego zależy wynik...
wykładnię , a w konsekwencji niezastosowanie i przyjęcie, że w sprawie nie zachodzi zagadnienie wstępne,, 11) art. 10 kpa, w zw. z art. 81 kpa w zw. z art. 67 uofp...

I SA/Bd 268/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-02-09

w danej sprawie jest niemożliwe. Musi zatem istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku...
takiego związku, zawieszenie postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne. W niniejszej sprawie rozstrzygnięcie w sprawie karnej nie jest zagadnieniem wstępnym...

II GSK 679/17 - Wyrok NSA z 2017-06-14

nie jest zagadnieniem wstępnym, w rozumieniu art. 97 pkt 4 k.p.a. Wniosek taki ma oparcie w tym, że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne...
obowiązujących przepisów WIF nie miał podstaw do zawieszenia postępowania ze względu na to, że opinia organów samorządu aptekarskiego nie jest zagadnieniem wstępnym...
1   Następne >   +2   +5   11