Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

II SA/Kr 1716/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-12-11

Jeżeli organ administracji nie odniósł zebranego w sprawie materiału faktycznego do przepisów prawa, wedle których rozstrzygnięte być powinno zagadnienie wstępne...
zagadnienie wstępne, albo też, że niewłaściwie sformułowane było wezwanie o wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie mają doniosłości prawnej dla oceny...

IV SA/Wa 1254/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-23

wstępnego przez inny organ lub sąd;, * zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Zatem zawieszenie postępowania w oparciu o powyższy przepis może nastąpić...
przedmiotowego postępowania, ponieważ nie jest to zagadnienie wstępne, od którego zależy rozstrzygnięcie czy ujawnienie w ewidencji gruntów działek...

II SA/Rz 885/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-30

, istnieje dokumentacja pozwalająca na dokonanie żądanej zmiany., Zgodnie z pierwszym stanowiskiem sądowy spór o własność nieruchomości stanowi zagadnienie wstępne w stosunku...
. Podkreślić należy, że zagadnienie wstępne to zagadnienie o charakterze materialnoprawnym. O istnieniu kwestii prejudycjalnej decyduje jej związek z aktualnie rozpatrywaną...

IV SA/Wa 2151/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-12

sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia po T. O. i R. O. stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Bez rozstrzygnięcia...
lub sporządzenie przed notariuszem aktu poświadczenia dziedziczenia po T. O. i R. O. stanowi zagadnienie wstępne w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] marca 1982...

II SA/Sz 306/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-04

po roku, w którym stwierdzono nieprawidłowości. Organ uznał, że wyrok WSA w Warszawie stanowi zagadnienie wstępne i z tego powodu zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie., U. F. złożyła...
października 2006r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, a w konsekwencji, że rozpatrzenie...

III SA/Gd 307/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-26

się za właściciela., W związku z tym w/w sytuację należałoby zakwalifikować jako zagadnienie wstępne, które musi zostać rozstrzygnięte przez sąd., Powołując orzecznictwo sądów...
ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawny, stanowią zagadnienie wstępne w toczącym się postępowaniu w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków...

II SA/Gl 115/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-29

. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym jest określona w przepisach prawa materialnego przesłanka wydania decyzji administracyjnej...
. Tak więc (...) zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Natomiast to, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na treść...

I OSK 688/12 - Wyrok NSA z 2013-09-10

tej zmiany. W ocenie organu odwoławczego nie ma podstaw do zawieszenia przedmiotowego postępowania, ponieważ nie istnieje zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4...
wstępne to zagadnienie materialnoprawne, którego uprzednie rozstrzygnięcie jest konieczne do rozstrzygnięcia sprawy głównej. Kluczowa, zatem dla rozstrzygnięcia sprawy...

IV SA/Wa 519/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-31

. W ocenie organu przeprowadzenie postępowania karnego (sygn. akt [...] K [...]) przez Sąd Rejonowy w G., [...] Wydział Karny jest zagadnieniem wstępnym, od którego zależy wynik...
. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. uzależniona jest od występowania łącznie następujących elementów zagadnienia wstępnego:, 1) zagadnienie wstępne wyłoniło się w toku postępowania,, 2...

III SA/Lu 420/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-01-29

jego prawa., Prawomocne rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie będzie, zdaniem organów administracji, stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa...
administracyjnego na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. uzależniona jest od występowania łącznie następujących elementów zagadnienia wstępnego:, 1) zagadnienie wstępne wyłoniło...
1   Następne >   +2   +5   9