Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

I SA/Gl 1044/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

i przybicia - stanowi zagadnienie wstępne (kwestię prejudycjalną), której wystąpienie powinno skutkować zawieszeniem postępowania. Zdaniem Skarżącej, bez rozstrzygnięcia...
mogło zostać zakwalifikowane jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., to od jego rozstrzygnięcia musi zależeć sama możliwość rozpatrzenia sprawy...

I SA/Gl 1043/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

dalsze prowadzenie egzekucji z nieruchomości, w tym przeprowadzenie zgodnej z prawem licytacji nieruchomości i przybicia - stanowi zagadnienie wstępne (kwestię...
egzekucji z nieruchomości w zakresie przyznania jej własności licytantowi. Zdaniem organu, aby jakieś zagadnienie prawne mogło zostać zakwalifikowane jako zagadnienie wstępne...

II FSK 1233/17 - Wyrok NSA z 2019-04-04

rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego stanowi zagadnienie wstępne, bowiem do chwili jego przesądzenia nie można wydać orzeczenia merytorycznego w sprawie. Natomiast ewentualne...
wydanie postanowienia przez organ niewłaściwy skutkowałoby jego nieważnością., I.3. Skarżący wniósł skargę do WSA, uznając, że zagadnienie wstępne w tej sprawie...

III FSK 2450/21 - Wyrok NSA z 2022-10-04

. 377-378, nb. 8). W konsekwencji zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. są takie okoliczności, które uniemożliwiają załatwienie istoty sprawy...
którego nie jest możliwe wydanie orzeczenia w sprawie głównej. Zagadnienie wstępne występuje tylko wtedy, gdy rozstrzygnięcie co do pewnej kwestii prawnej stanowi wiążącą przesłankę wydania...

I SA/Wr 1498/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-21

podatkowych na raty i umorzenia odsetek, a te postępowania i ich wynik są zagadnieniem wstępnym dla toczących się postępowań egzekucyjnych. Dalsze prowadzenie egzekucji...
postępowania w sprawie rozłożenia zaległości podatkowych na raty i umorzenia odsetek, a te postępowania i ich wynik są zagadnieniem wstępnym dla toczących się postępowań...

I SA/Kr 1240/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-13

. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w niniejszej sprawie stanowi zagadnienie wstępne, do chwili jego przesądzenia nie można bowiem wydać orzeczenia merytorycznego w sprawie...
. W orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie kwestie prawne, które albo ujawniły się w toku...

I SA/Gd 863/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-06

o jakiej mowa wyżej, wystąpiło zagadnienie wstępne, w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., uzasadniające zawieszenie postępowania. Zarzut skargi w tym zakresie zmierza...
w trybie art. 2 ust. 6 u.g.h., Zdaniem skarżącej spółki spornym zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie przez Ministra Finansów, w formie decyzji wydanej w trybie art. 2 ust...

I SA/Gd 1251/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-18

KOLEJNOŚCI, SPROWADZA SIĘ DO ROZSTRZYGNIĘCIA, CZY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM, W ZAKRESIE PODSTAWY PRAWNEJ O JAKIEJ MOWA WYŻEJ, WYSTĄPIŁO ZAGADNIENIE WSTĘPNE, W ROZUMIENIU...
ZAGADNIENIEM WSTĘPNYM JEST ROZSTRZYGNIĘCIE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW, W FORMIE DECYZJI WYDANEJ W TRYBIE ART. 2 UST. 6 U.G.H., CZY GRA NA OZNACZONYM AUTOMACIE DO GRY STANOWI...

I SA/Gd 1462/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-05

O JAKIEJ MOWA WYŻEJ, WYSTĄPIŁO ZAGADNIENIE WSTĘPNE, W ROZUMIENIU ART. 201 § 1 PKT 2 O.P., UZASADNIAJĄCE ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA. ZARZUT SKARGI W TYM ZAKRESIE ZMIERZA...
W TRYBIE ART. 2 UST. 6 U.G.H., ZDANIEM SKARŻĄCEJ SPÓŁKI SPORNYM ZAGADNIENIEM WSTĘPNYM JEST ROZSTRZYGNIĘCIE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW, W FORMIE DECYZJI WYDANEJ W TRYBIE ART. 2...

I SA/Gl 684/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-16

o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, a także postępowanie w sprawie oświadczenia o wycofaniu przez wierzyciela wniosku o jego zawieszenie stanowią zagadnienia wstępne...
zagadnienie wstępne wymagające rozstrzygnięcia. Zatem organ egzekucyjny miał obowiązek zawiesić postępowanie w niniejszej sprawie. Zaskarżone postanowienie wydane zostało...
1   Następne >   +2   +5   +10   51