Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1198/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-10

pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym., W przedmiotowej sprawie była podstawa prawna do zawieszenia postępowania, gdyż w dacie wydania...
określonego przepisu, a organ odwoławczy zaskarżonym postanowieniem utrzymał w mocy to postanowienie uznając, że w sprawie zachodzi zagadnienie wstępne...

IV SA/Po 257/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-06

. W.. co do prawidłowej powierzchni użytkowej lokalu pp. N. stanowi zagadnienie wstępne, zaś jego rozstrzygnięcie będzie miało bezpośredni wpływ na wynik postępowania w sprawie...
sprawy tzw. zagadnienia wstępnego (prejudycjalnego). Ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym...

III SA/Łd 468/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-03-19

, czyli zagadnieniami wstępnymi zagadnienia wątpliwości prawnych ani interpretacja prawa., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. postanowieniem z dnia [...] utrzymało w mocy zaskarżone...
będącej przedmiotem postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3/ zagadnienie wstępne nie zostało...

I OSK 203/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

w przedmiocie ustalenia odszkodowania. Z tego względu należało uznać, iż nie występowało w sprawie jakiekolwiek zagadnienie wstępne, dające podstawę do zawieszenia...
wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W niniejszej sprawie oczywistym jest - zdaniem Sądu - zaistnienie...

II SA/Sz 615/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-28

a zagadnieniem wstępnym spoczywa na organie administracji publicznej., Kolegium podkreśliło, że w rozpoznawanej sprawie, taki związek istnieje, bowiem warunkiem rozpoznania...
do lokalu, to spór taki stanowi zagadnienie wstępne, który powinien być rozstrzygnięty przez Sąd powszechny przed rozpatrzeniem sprawy o przyznanie dodatku mieszkaniowego...

IV SA/Gl 150/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-06

ustawy o dodatkach mieszkaniowych, a zgłoszone zagadnienie wstępne nie ma żadnego znaczenia. Nadto podkreślił, że zawieszenie postępowania spowoduje zadłużenie lokalu...
, a kwestia zasadności zawieszenia postępowania była już badana przez organ odwoławczy, który nie dostrzegł występowania zagadnienia wstępnego w sprawie. W końcowej części...

II SA/Sz 940/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-01-21

. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego jest zagadnieniem wstępnym., Następnie organ odwoławczy wyjaśnił komu, zgodnie z art. 2 ustawy o dodatkach...
,, a więc uznał, że w sprawie zaistniało zagadnienie prejudycjalne (wstępne) obligujące organ do zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia tego zagadnienia., W myśl art...

IV SA/Wr 495/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

do przedmiotowego lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy jest w niniejszej sprawie zagadnieniem wstępnym. Wobec wniesionego przez stronę do Sądu Rejonowego w W. powództwa w przedmiocie...
postępowanie w sprawie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Uznał zatem, że w sprawie wystąpiło zagadnienie prejudycjalne (wstępne) mające być uprzednio rozstrzygnięte...

II SA/Sz 1367/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-21

administracyjnego ani w art. 97 § 1 pkt 4, ani w żadnym innym przepisie nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem 'zagadnienie wstępne.' Nie ulega jednak wątpliwości...
jego przesądzenie nie należy do organu prowadzącego postępowanie w sprawie, lecz należy do kompetencji innego organu lub sądu., Innymi słowy rzecz ujmując, zagadnienie wstępne...

IV SA/Wr 260/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-06

najemcy jest zagadnieniem wstępnym do rozpatrzenia wniosku J. M. Wobec wniesionego przez stronę wniosku do Sądu Rejonowego w W. o uznanie wejścia w stosunek najmu zajmowanego...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnieniem wstępnym (kwestią prejudycjalną), w rozumieniu wyżej cytowanego...
1   Następne >   +2   +5   7