Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Bk 704/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-29

na pozostające w toku przed sądem powszechnym postępowanie cywilne o ustalenie istnienia umowy na odprowadzanie ścieków. Nie jest to zagadnienie wstępne dla wydania nakazu...
oddaleniu, bowiem sformułowane w nim zarzuty są nieuzasadnione., Zdaniem sądu, w sprawie nie powstało zagadnienie wstępne związane z pozostającym w toku przed sądem...

III SA/Kr 527/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-29

zagadnienia wstępnego. W ocenie strony skarżącej, wykonanie tej decyzji spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Strona...
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego odnoszą się do kwestii ewentualnej wadliwości zaskarżonej decyzji. Stwierdzenie potencjalnej wadliwości zaskarżonej decyzji...

II SA/Po 600/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-23

mu zezwolenia na wywóz i transport nieczystości płynnych, zatem zagadnieniem wstępnym nie jest kwestia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości...
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do Sądu Administracyjnego., Skarga na powyższą uchwałę nie stanowi zagadnienia wstępnego warunkującego...

II OSK 291/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

się do stanowiska organu II instancji, że sprawa tocząca się przed TK nie stanowiła zagadnienia wstępnego uzasadniającego zawieszenie postępowania administracyjnego...
wstępnego uzasadniającego zawieszenie postępowania administracyjnego. Dodatkowo wskazano, że ustawa Prawo zamówień publicznych implementowała akt jakim jest Dyrektywa 2004/18/WE...

II SA/Lu 80/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-20

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd powszechny, co z kolei może uzasadniać zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 ust.1 pkt.4 kpa...

II SA/Ke 1035/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-21

zagadnienia wstępnego dla wydania decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych., Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach...

IV SA/Po 299/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-22

Środowiska w P., obowiązkiem Prezydenta Miasta było zawieszenie postępowania w sprawie do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego (art. 97 § 1 pkt 4 kpa). Uchybienie...

II SA/Wr 486/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-11-08

zawieszenia postępowania z uwagi na brak zagadnienia wstępnego (art. 201 § 1 Op.)., Zaskarżoną decyzją organ na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 221 § 1 Op...

II SA/Kr 761/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-11

. skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania sądowego z uwagi na zagadnienie wstępne, za które uznała rozpoznanie złożonej przez nią skargi na uchwałę Rady Gminy S. z dnia...
zezwolenie (co powinno zostać w nim określone). Jest to zatem kolejna grupa zagadnień będących przedmiotem ustaleń i ocen w toku postępowania., Z kolei w myśl art. 9 ust...

II SA/Wr 548/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-27

. 908, przede wszystkim, § 133-141 Zasad). Wstępnym warunkiem ważności aktu normatywnego o charakterze podustawowym jest zawarcie w ustawie upoważnienia do jego wydania...
po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, o czym była już mowa. Należy zauważyć, że skarżący niepotrzebnie w części wstępnej uzasadnienia skargi omawia wady prawne uchwały...
1   Następne >   +2   +5   8