Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II SA/Ke 291/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-11-30

nieważności decyzji Prezydenta Miasta o warunkach zabudowy z [...], a więc trwało postępowanie stanowiące zagadnienie wstępne dla wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu...
zabudowy, a także postępowanie w sprawie stwierdzenie ich nieważności stanowi z całą pewnością zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Zagadnienie wstępne...

II SA/Sz 64/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-31

przezeń decyzji kończącej postępowanie w sytuacji, gdy decyzja SKO, z dnia [...] r., stanowiąca zagadnienie wstępne, w prowadzonym przez Starostę postępowaniu...
Wójta Gminy dnia [...] r. stanowiło zagadnienie wstępne, uzależniające treść rozstrzygnięcia Starosty w prowadzonym przed nim postępowaniu w trybie wznowienia...

I GSK 554/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne w rozumieniu powyższych...
zawieszenie postępowania pozostającego w związku z zagadnieniem wstępnym może okazać się konieczne. Podkreślenia wymaga, że przedmiotem badania Sądu I instancji...

II SA/Lu 511/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-05

granicy pomiędzy działkami nr [...] i [...] przebiegającej przez punkty 3524 i 3526 (kopia - zał. 2 i 2a). Stanowiło to zagadnienie wstępne i winno skutkować obligatoryjnym...
kwestii przebiegu granicy na dzień orzekania przez organy administracji było możliwe w oparciu o aktualne dane ewidencyjne. Zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 97 §...

II SA/Po 171/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-11

1 pkt 4 K.p.a. poprzez jego niezastosowanie i niezawieszenie postępowania administracyjnego, podczas gdy z uwagi na powstałe zagadnienie wstępne - konieczność uzyskania...
do czasu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, jako zagadnienia wstępnego., Skargę na powyższe postanowienie wniosła A. ., zarzucając niewłaściwe...

II SA/Rz 1112/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-10

2017 r. PINB odmówił zawieszenia postępowania wskazując, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne, bowiem kwestia uchwalenia bądź nie, zmian w miejscowym planie...
, jest zdarzeniem przyszłym, niepewnym, procedowanym już ponad trzy lata i nie może stanowić zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 §1 pkt 4 K.p.a. Podkreślił...

I GSK 593/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

pozostającego w związku z zagadnieniem wstępnym może okazać się konieczne. Podkreślenia wymaga, że przedmiotem badania Sądu I instancji w niniejszej sprawie był problem...
zagadnienia wstępnego oraz że rozstrzygnięcie w tym zakresie należało do krajowych organów celnych i nie zachodziła w sprawie podstawa do zawieszenia postępowania celnego...

II SA/Łd 484/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-10-10

w sprawie uzgodnienia inwestycji (art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego) stanowi bowiem zagadnienie wstępne, o którym mówi przepis art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., w stosunku...
centralnego, rozstrzygające zagadnienie odmowy uzgodnienia projektu rozbiórki., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga jest zasadna...

VII SA/Wa 2109/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-28

do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim było zbadanie legalności decyzji o warunkach zabudowy. W dniu [...] września 2011 r. Wojewoda [...] postanowił podjąć...
postępowania. Na gruncie jednak przepisów Prawa budowlanego może powstać zagadnienie, według jakich przepisów prawa materialnego, jeśli uległy one zmianie, należy taką...

II SA/Wr 605/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-07

stanowiska innego organu;, 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2);, 8) decyzja...
może wynikać zarówno z przyczyn przedmiotowych, jak i przyczyn podmiotowych. W stadium wstępnym niedopuszczalność z przyczyn podmiotowych jest wyprowadzana w przypadku...
1   Następne >   2