Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Wa 269/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

postępowania karnego. Wyjaśnił również, że wynik postępowania karnego stanowi w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Zakończenie...
Głównego Policji, J. S. podniósł, że pomiędzy załatwieniem sprawy administracyjnej (wydanie pozwolenia na broń) a zagadnieniem wstępnym (rozprawa przed sądem) nie zachodzi...

II SA/Wa 1419/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

okoliczności uzasadniające zawieszenie postępowania administracyjnego, tak z urzędu, jak i na prośbę strony. Nie występuje w niniejszej sprawie zagadnienie wstępne...
za umyślne przestępstwo z art. 212 § 2 kk. Organ wyjaśnił, iż zagadnienie wstępne to problem prawny, który ujawnił się w toku postępowania administracyjnego, a brak...

II SA/Wa 395/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-22

zawiesić postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym...
, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej., Zagadnieniem wstępnym (prejudycjalnym) w rozumieniu powyższego...

VI SA/Wa 2019/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-15

, iż zastosowanie art. 97 § 1 pkt 4 kpa miałoby miejsce, gdy na przeszkodzie rozpatrzenia sprawy administracyjnej co do jej istoty staje problem prawny (zagadnienie wstępne...
4 kpa oraz art. 7 i 77 kpa. Skarżący ponownie podniósł, iż zagadnieniem wstępnym jest wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania za czyn z art. 178a § 1 i taki wniosek...

II SA/Wa 1862/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-09

postępowania z urzędu. Zagadnienie wstępne to problem prawny, który - jak w rozpoznawanej sprawie - musi być odnoszony do przepisów prawa materialnego. Te zaś nie ograniczają...
jest podstaw do przyjęcia, że prowadzone przeciwko zainteresowanemu postępowanie karne jest zagadnieniem wstępnym w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną., W skardze...

II SA/Wa 1108/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

, gdy na przeszkodzie rozpatrzeniu sprawy administracyjnej co do istoty staje problem prawny (zagadnienie wstępne), od którego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd zależne...
dla sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej cofnięcia jej pozwolenia na broń. Wynik tego postępowania stanowi zatem zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....

II OSK 1141/12 - Wyrok NSA z 2012-10-11

. W ocenie skarżącego fakt prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego nie jest zagadnieniem wstępnym, od którego rozstrzygnięcia uzależnione jest rozpatrzenie sprawy...
znaczenie dla sposobu rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania mu pozwolenia na broń. Innymi słowy, wynik tego postępowania stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1...

II SA/Wa 1685/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-17

. Wynik postępowania karnego stanowi zatem zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a., W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
sprawie występuje zagadnienie wstępne, w postaci toczącego się postępowania karnego przeciwko skarżącemu, które skutkuje koniecznością zawieszenia postępowania, podczas...

II SA/Wa 273/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-25

sprawie, a toczące się postępowanie karne nie jest zagadnieniem wstępnym., Komendant Główny Policji wyjaśnił, iż zawieszenie postępowania administracyjnego na podstawie art...
. 97 § 1 pkt 4 kpa jest zasadne jedynie w sytuacji, gdy na przeszkodzie rozpatrzenia sprawy co do jej istoty staje problem prawny (zagadnienie wstępne...

II OSK 1628/12 - Wyrok NSA z 2012-10-11

, gdy na przeszkodzie rozpatrzeniu sprawy administracyjnej staje problem prawny (zagadnienie wstępne), od którego rozstrzygnięcia zależy wydanie decyzji w sprawie...
na przyjęciu, iż w niniejszej sprawie zachodzi zagadnienie wstępne, w postaci toczącego się postępowania karnego przeciwko skarżącemu, które skutkuje koniecznością...
1   Następne >   +2   +5   10