Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

VIII SA/Wa 663/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

ustalenia tych warunków stanowi zagadnienie wstępne w postępowaniu prowadzonym przez organ nadzoru w sprawie samowoli budowlanej., Zażalenie na powołane postanowienie...
dla rozpoznania niniejszej sprawy jest ustalenie, czy, w sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne, o którym mowa w przytoczonym art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., skutkujące...

II SA/Sz 975/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-20

przyjętej przez organ wykładni pojęcia zagadnienie wstępne., Zdaniem skarżących, nawet gdyby postępowanie przed WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 804/15 było jeszcze w toku...
Administracyjnego w S. zarzucając mu naruszenie:, - art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, że w sprawie występuje zagadnienie wstępne, pomimo braku...

II GSK 1581/18 - Wyrok NSA z 2022-02-01

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Ujawnione w sprawie zagadnienie może stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
. Komentarz, WKP 2019, wyd. II, uwagi do art.97; L. Klat-Wertelecka, Zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania administracyjnego [w:] Administracja i prawo...

II SA/Ol 829/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-08-17

, podczas gdy zaskarżone w skardze konstytucyjnej przepisy i ich ewentualna niekonstytucyjność ma znaczenie, gdyż dotyczą one kwestii stanowiących zagadnienie wstępne...
zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej jako: 'k.p.a....

II SA/Op 109/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-05-17

podkreślił, że w sprawie 'zachodzi związek między jej rozpatrzeniem i wydaniem decyzji, a zagadnieniem wstępnym, jakim jest ustalenie spadkobierców właścicieli nieruchomości...
, że w rozpatrywanej sprawie ustalenie spadkobierców zmarłych właścicieli działki nr b jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa. Jak również podkreślił...

VI SAB/Wa 41/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-13

w przypadku, gdy rozpoznanie danej sprawy zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Wręcz 'za formę niedopuszczalnego nadużycia...
wstępnego w drugim postępowaniu, choć ściśle związane z kandydatem okoliczności zaistniałe w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia aktualizacji planu naprawy Banku powinny...

II SAB/Bd 95/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-03

budynku na ww. nieruchomości. Postanowieniem z [...] 2003r. nr [...] PINB zawiesił postępowanie w sprawie wskazując jako zagadnienie wstępne toczące się przed Wojewodą...
[...] 2003r. ponownie orzekł o zawieszeniu postępowania w sprawie do czasu rozstrzygnięcia zagadnień wstępnych tj. rozpoznania przez NSA skargi na decyzję WINB...

VI SAB/Wa 49/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

do skarżących o wyjaśnienie zagadnienia wstępnego, żądając doręczenia aktualnego statusu S., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 10 listopada 2009 r...

II SA/Go 529/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-20

konieczności rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego - wpisania obiektu do rejestru zabytków - przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) do czasu rozpatrzenia...

II SAB/Ol 17/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-16

tych przepisów, nie wystarczy samo wszczęcie postępowania w sprawie istotnych odstępstw, oparte na wstępnych informacjach, ale konieczne jest dokładne wyjaśnienie stanu...
nie znalazł podstaw do uwzględnienia skargi. Skoro sam skarżący zarzucał PINB na wstępnym etapie postępowania brak wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału...
1   Następne >   2