Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

II GSK 3823/16 - Wyrok NSA z 2018-11-20

poprawności sporządzenia oświadczenia wiedzy komisji kolokwialnej ORA z [...] listopada 2011 r. (zagadnienie wstępne), musiałyby rozstrzygnąć, czy skarżący zdał kolokwium po II...
, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w postaci uznania, że w sprawie nie zachodzi zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.,, b) naruszenie przepisu art...

II GSK 1932/13 - Wyrok NSA z 2014-12-17

, że w sprawie zachodziło zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Ponadto, w sprawie niewłaściwie zastosowano art. 136 w zw. z art. 138 § 2 k.p.a....

II GSK 266/19 - Wyrok NSA z 2019-07-10

Organu w decyzji z [...] października 2012 r. dopuszczało kontrolę instancyjną zagadnienia wstępnego podczas kontroli wydanej na jego podstawie decyzji, w sytuacji...

VI SA/Wa 322/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-14

dotyczy tylko jednej kwestii, mianowicie znajomości zagadnienia kwalifikowanej większości, która umożliwia zawarcie układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli. Zatem...
upadłościowe i naprawcze, z wyłączeniem odrębnych postępowań upadłościowych, na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli uczestniczy...

VI SA/Wa 546/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oddala skargę. Sygn. akt:, VI SA/Wa...
radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w G. w sprawie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, utrzymał w mocy zaskarżoną uchwałę., Powyższe...

VI SA/Wa 329/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

niezwłocznie protokół, który podpisali członkowie Komisji Kwalifikacyjnej uczestniczący w egzaminie wstępnym, nie zgłaszając uwag do protokółu. Po przeprowadzeniu egzaminu...
. przepisach, zostały zawarte w teście egzaminacyjnym na egzaminie wstępnym dla kandydatów na aplikantów adwokackich. Odpowiednio pkt 5 pouczenia stanowi, że: 'Odpowiedzi...

VI SA/Wa 181/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-21

pytań zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa (...)' nie przewiduje bowiem sytuacji, aby w teście na egzaminie wstępnym na aplikację...
Sprawiedliwości z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację notarialną oddala skargę w całości Decyzją Ministra...

II GSK 2170/11 - Wyrok NSA z 2012-07-26

radcowską odpowiedzi na pytanie zawarte w karcie odpowiedzi testu wstępnego na wspomnianą aplikację, jeżeli kandydat dokonał wyboru tylko jednej odpowiedzi spośród trzech...
Sprawiedliwości z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...

II GSK 2201/13 - Wyrok NSA z 2014-04-15

w teście egzaminacyjnym na egzaminie wstępnym dla kandydatów na aplikantów adwokackich. Odpowiednio pkt 6 tego pouczenia stanowi, że 'niedozwolona jest zmiana odpowiedzi...
ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę; 3. zasądza od O. Sz.-J. na rzecz Ministra Sprawiedliwości kwotę 280...

VI SA/Wa 125/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-12

było niezbędne na egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką, w pytaniach nr 40, 101 i 145 z trzech propozycji odpowiedzi, z których tylko jedna powinna być prawidłowa, zawarte...
w egzaminie wstępnym, nie zgłaszając uwag do protokółu. Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja, zgodnie z art. 75j ust. 1 p.a., w drodze uchwały ustaliła wynik egzaminu...
1   Następne >   +2   +5   +10   14