Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

V SA 2083/00 - Wyrok NSA z 2001-02-07

. o zmianie imion i nazwisk - Dz.U. 1963 nr 59 poz. 328 ze zm./; takie zezwolenie stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd...
w korzystanie z prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,, - art. 156 Krio poprzez utożsamianie zezwolenia sądu opiekuńczego z zagadnieniem wstępnym dla wydania...

II OSK 1154/19 - Wyrok NSA z 2022-05-26

dla sprawy okoliczności prawnej stanowiącej przesłankę wydania decyzji. Tak więc zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia...
wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, od którego rozstrzygnięcia zależy 'rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji' jest zagadnieniem warunkującym...

II SA/Ol 521/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-03

przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie...
administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego, stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej. Powyższa zależność...

III SA/Lu 117/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-24

zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przez zagadnienie wstępne...
prawidłowo uznał, że rozstrzygnięcie przez Sąd Rejonowy w O. L. w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę nazwiska dziecka - małoletniej J. W. stanowi zagadnienie wstępne...

III SA/Gd 78/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-29

lub sąd. Z zakresu pojęcia 'zagadnienie wstępne' wyłączyć należy sytuacje, gdy do rozstrzygnięcia kwestii wynikłej w toku postępowania właściwy jest organ...
, przed którym postępowanie jest w toku. Jako zagadnienie wstępne można kwalifikować jedynie takie zagadnienie, którego rozstrzygnięcie należy do kompetencji innego organu administracji...

II SA/Sz 4/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-12

dziecka, określonych w ustawie nie może być zagadnieniem wstępnym, gdyż wyjaśnienie okoliczności faktycznych należy do obowiązków organu prowadzącego postępowanie...
z uwagi na to, że nie zawiera wskazania z uwagi na jakie postępowanie sądowe zawiesił postępowanie., Skarżąca nie zgodziła się z interpretacją zagadnienia wstępnego...

III SA/Gd 338/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-11

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Z zakresu pojęcia 'zagadnienie wstępne' wyłączyć należy sytuacje, gdy do rozstrzygnięcia kwestii wynikłej w toku postępowania...
właściwy jest organ, przed którym postępowanie jest w toku. Jako zagadnienie wstępne można kwalifikować jedynie takie zagadnienie, którego rozstrzygnięcie należy...

II SA/Bk 563/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-07

nie zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia sprawy o ubezwłasnowolnienie, gdyż nie stanowiło to zagadnienia wstępnego w świetle art. 97 § 1 pkt 4 kpa., W toku niniejszego...
sądowe o ubezwłasnowolnienie i jego wynik - nie stanowiły zagadnienia wstępnego dla rozstrzygnięcia sprawy o wymeldowanie, skoro zakres przedmiotowy postępowania sądowego...

SA/Rz 1847/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-13

o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, przy czym nie sprecyzowała przedmiotu zagadnienia wstępnego. Należy też wyjaśnić, że rolą organu administracji publicznej...

IV SA/Wa 398/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-14

. Nr [...], uznając, ze tocząca się w Sądzie Rejonowym sprawa stanowi zagadnienie wstępne w prowadzonym przez niego postępowaniu., K. P. wniósł na powyższe postanowienie...
1   Następne >   2