Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II SA/Po 1387/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-04

'zagadnienie wstępne' nie zostało w Kodeksie postępowania administracyjnego zdefiniowane, w doktrynie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu...
postępowania przed takim organem lub sądem. Pomiędzy załatwieniem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym musi zachodzić związek przyczynowy (por. M. Jaśkowska...

I SA/Wa 517/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-15

przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie...
administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego, stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej. Powyższa zależność...

II SA/Wa 2175/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

rozpatrzenie niniejszej sprawy, zatem w sprawie zaistniała podstawa z art. 97 § 1 pkt 4 kpa do zawieszenia postepowania., Zagadnieniem wstępnym o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4...
wydanie orzeczenia w sprawie głównej. Stąd, przepis art. 97 § 1 pkt 4 kpa wymaga istnienia między rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego...

II SA/Wa 278/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

o bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji w sprawie głównej, od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Oznacza...
to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe., W przedmiotowej sprawie takiego zagadnienia...

I OSK 1432/11 - Wyrok NSA z 2011-12-15

o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP zawiera w sobie sytuację, o której mowa w art. 106 §5 kpa, to jest zajęcia stanowiska przez inny organ, co stanowi zagadnienie wstępne...
Narodowej jako zagadnienie wstępne dla własnej decyzji przydzielającej prawo zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, bądź odmawiające takiego prawa. Ten organ nie wydał...

II SA/Wa 1127/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

przez inny organ lub sąd. Z przepisu tego wynika, że zagadnieniem wstępnym można określić zagadnienie, które musi być najpierw rozstrzygnięte, aby można było zbadać zaistnienie...
, w chwili rozstrzygania sprawy, określonych przesłanek wynikających z konkretnych przepisów prawa, co oznacza, że zagadnienie wstępne warunkuje rozpoznanie określonej...

I OSK 2906/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

i wydania decyzji w sprawie głównej, od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Oznacza to, że bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe., W przedmiotowej sprawie takiego zagadnienia wstępnego nie było, ponieważ wszczęcie przedmiotowego...

II SA/Wa 767/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-27

orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby stanowi jedynie zagadnienie wstępne dla dalszego postępowania przed właściwym organem decydującym o przyznaniu...
o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby stanowi jedynie zagadnienie wstępne dla dalszego postępowania przed właściwym organem decydującym o przyznaniu bądź odmowie...

II SA/Wa 1242/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-07

się postępowanie sprawdzające, bowiem nie jest to zagadnienie wstępne., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie J. F. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji...
mimo wystąpienia przyczyny obligatoryjnego zawieszenia postępowania w postaci zagadnienia wstępnego' oraz art. 10 § 1 k.p.a. przez uniemożliwienie mu wzięcia czynnego udziału...

SA/Bd 2570/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-23

nie może być poddane kontroli sądowej, gdyż idzie w tym wypadku o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, którego prawidłowość może zostać skontrolowana w przypadku odmowy...
1   Następne >   +2   +5   9