Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

II SA/Łd 450/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-09

o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, a ustalenie przez właściwe organy, czy do niego doszło jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a....
określonych przez ustawodawcę., Następnie organ odwoławczy podniósł, iż w orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt...

II OSK 1806/14 - Wyrok NSA z 2016-03-18

następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy terenu, wydanie tej decyzji stanowić będzie zagadnienie wstępne od rozstrzygnięcia, którego zależeć...
być zawieszone na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. do czasu rozstrzygnięcia przez inny organ zagadnienia wstępnego, którym w tym przypadku jest wydanie decyzji...

II SA/Lu 590/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-09-22

zagadnienie wstępne, stanie się ostateczne. Mieć bowiem należy na względzie, iż postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne (art. 16 kpa) i stronie niezadowolonej...
za nieracjonalne. Dodatkowo pamiętać należy, iż ewentualne uchylenie lub zmiana decyzji, stanowiącej zagadnienie wstępne, stanowi podstawę do wznowienia postępowania w oparciu...

II SA/Łd 547/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-11-07

postępowania, należy uznać, że jest to zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Pełnomocnik skarżącego podkreśliła, że poza sporem pozostaje fakt...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd administracyjny., Pełnomocnik skarżącego podniosła, że postanowienie w przedmiotowej sprawie zostało przez Burmistrza Gminy...

II SA/Rz 146/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-05-22

, że zagadnienie wstępne stanowiące podstawę zawieszenia postępowania zostało rozstrzygnięte ostatecznym postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia...
postępowania odwoławczego. W ocenie Kolegium, zakończenie postępowania stanowiącego zagadnienie wstępne dla opisywanej sprawy należy utożsamiać z chwilą powstania trwałych skutków...

II SA/Sz 888/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-28

w zakresie uchwalenia planu. Nie jest bowiem zagadnieniem wstępnym wynik procedury uchwalania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albowiem...
. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. poprzez brak zawieszenia postępowania mimo wystąpienia w jego toku zagadnienia wstępnego,, 10) naruszenie art. 107 § 1 i 3 K.p.a. w zw. z art. 140...

IV SA/Wa 775/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-04

innego organu; 7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2); 8) decyzja została...
wstępną postępowania, której celem jest ustalenie, czy nie zachodzą przedmiotowe lub podmiotowe przesłanki niedopuszczalności wznowienia postępowania, oraz zbadanie...

II SA/Łd 871/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-30

, że wszczęcie postępowania wznowieniowego w trakcie toczącego się postępowania nieważnościowego nie stanowi zagadnienia wstępnego i nie rodzi konieczności zawieszenia...
na jego nieruchomości nie przekraczała dopuszczalnych norm, a uciążliwości akustyczne występowały wyłącznie na terenach upraw rolnych. Kwestia wielkości narażenia jest zagadnieniem...

II SA/Łd 527/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-04

decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,, 6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,, 7) zagadnienie wstępne zostało...
II instancji wyjaśnił, iż z przedstawionych wyżej uregulowań wynika, iż postępowanie wznowieniowe dzieli się na dwa etapy. Na etapie wstępnym organ administracji...

II SA/Łd 842/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-16

wnioskodawcy nie jest oczywisty, istnieje zatem zagadnienie wstępne, które podlega wyjaśnieniu w innym postępowaniu administracyjnym, prowadzonym przez inny organ...
. Uwagi te odnoszą się również do wstępnego etapu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, podczas którego badaniu podlega istnienie po stronie wnioskodawcy interesu...
1   Następne >   +2   +5   7