Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Rz 934/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-23

: kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca wezwany został do nadesłania kopii decyzji o warunkach...
zabudowy nr [...] zaopatrzonej w klauzulę ostateczności - gdyż dotychczas przedstawiona takiej nie posiadała, oraz kopie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy...

I SA/Rz 817/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-24

, a tym samym skarżący zobligowani byli do przedstawienia w załącznikach nr 4 'Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: kopię decyzji o warunkach zabudowy...
o warunkach zabudowy. Natomiast skarżący przestawił wyłącznie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla wskazanej lokalizacji., Zgodnie z § 5 i ust. 3 pkt 13 Regulaminu...

II GSK 60/17 - Wyrok NSA z 2017-02-03

zagospodarowania przestrzennego - kopię decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skarżący zostali poinformowani...
o warunkach zabudowy. Natomiast spółka przestawiła wyłącznie projekt decyzji o warunkach zabudowy dla wskazanej lokalizacji. Zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 13 Regulaminu konkursu...

III SA/Po 672/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-18

, postanowienia, decyzje administracyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in.; decyzja o warunkach zabudowy/decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
mapy i szkice lokalizujące projekt, natomiast nie załączył decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyciągu...

I SA/Kr 374/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-25

. o warunkach zabudowy . Decyzją tą ustalono warunki zabudowy obejmujące budowę budynku magazynowo- produkcyjno-biurowego , budynku stróżówki , dróg wewnętrznych wraz...
zabudowy: Decyzja nr [...] wydana przez Burmistrza [...] i Gminy S. o warunkach zabudowy z dn. 22.05.2017, znak: [...] Jednocześnie Wnioskodawca zaznaczył, iż obecnie...

I SA/Rz 933/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-31

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, kopię prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy., Po drugie Wnioskodawca został wezwany do przedstawienia załącznika...
o dofinansowanie, w tym uzupełnił załącznik nr 4 do wniosku, przedkładając decyzję Nr [...] o warunkach zabudowy, wydaną przez Burmistrza [...] z dnia [...] kwietnia 2016r...

I SA/Rz 52/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-21

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ostateczną decyzje o warunkach zabudowy...
projektu budowlanego nie uległa jednak zmianie i w dalszym ciągu istnieje konieczność dołączenia do zgłoszenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

III SA/Po 685/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-17

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na jak najwcześniejszym etapie, tj. przed decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w omawianym przypadku przed decyzją...
.: 'Nieuzyskanie decyzji środowiskowej stanowi podstawę do odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o czym organ wydający decyzję o warunkach zabudowy...

III SA/Po 43/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-07

o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: ,m.in. ,, 1) decyzji o pozwoleniu na budowę,, 3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej...
ustalania warunków zabudowy, a uczynił to dopiero na etapie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku...

III SA/Gl 1406/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-20

przestrzennego, tłumacząc, iż rejon miasta, w którym jest usytuowany projekt nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a decyzje o warunkach zabudowy...
, dla których wymagane jest to przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy załączyć kopię decyzji o warunkach zabudowy. Brak...
1   Następne >   +2   +5   +10   17