Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

I SA/Ol 692/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-25

p.p.s.a., W pierwszej kolejności należało zatem zbadać czy wniesiona skarga spełnia warunki wynikające z art. 53 § 2 w związku z art. 52 § 4 p.p.s.a, a zatem czy została...
albo spółdzielnię mieszkaniową., Z powyższych przepisów wynika, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy kilka podmiotów jednocześnie może spełniać warunki do uznania...

I OSK 2880/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

znajdujących się w podobnych warunkach materialnych i mieszkaniowych., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
, poz. 3937 ze zm.), zwanej dalej uchwałą. Przepis ten stanowi zaś, że postanowień § 4 (określającego wymogi bezdomności lub trudnych warunków mieszkaniowych oraz niskiego...

I OSK 2881/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

nie stosuje się wszystkich warunków określonych w § 4 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali,, - niezastosowanie w przypadku, gdy skarżący zamieszkiwali w budynku...
akceptowanych warunków a określonych w § 4 powołanej wyżej uchwały. Skarżący jak i wnioskodawcy nie byli pozbawieni dalszego zamieszkiwania w budynku przeznaczonym...

I OSK 2879/15 - Wyrok NSA z 2016-02-03

zasobu m.st. Warszawy nie stosuje się wszystkich warunków określonych w § 4 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali,, - niezastosowanie w przypadku, gdy skarżący...
akceptowanych warunków a określonych w § 4 powołanej wyżej uchwały. Skarżący jak i wnioskodawcy nie byli pozbawieni dalszego zamieszkiwania w budynku przeznaczonym...

III FSK 2474/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

. U. z 2015 r., poz. 87). W tym okresie różnicowanie stawek można było wywodzić z treści art. 6k ust. 4 ustawy, zgodnie z którym rada gminy, określając warunki opłat...
, rodzaj terenu oraz rodzaj zabudowy. Jakkolwiek rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty, to nie jest upoważniona do modyfikowania...