Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SAB/Łd 11/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-05-30

[...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ł. w przedmiocie uzgodnienia w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oddala skargę. W dniu [...] W. i W. P. wnieśli skargę...
na bezczynność organów administracji w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W piśmie z dnia [...] sprecyzowali zarzuty dotyczące...

VII SAB/Wa 26/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-24

uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Pismem z 30 listopada 2021 r. T. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
przez Zarząd Dzielnicy [...] wniosku z 14 kwietnia 2021 r. o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na nadbudowie 2 budynków...

II SA/Kr 617/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-23

[....] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. z dnia 23 listopada 2009 r. nr [....] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy skargę oddala...
.) w zw. z art. 106 § 5 kpa [....] Wojewódzki Konserwator zabytków w K. uzgodnił projekt decyzji nr [....] ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na remoncie...

I SA/Wa 801/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-17

o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości i uzgodniły decyzję zezwalającą m.in. na wyburzenie i wybudowanie nowego budynku (załączając jednocześnie postanowienie...
[...] Konserwatora Zabytków z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] oraz decyzje Prezydenta W. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] o warunkach zabudowy wraz z zaświadczeniem...

II SA/Kr 787/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-16

Zabytków w K. z dnia 23 listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy postanawia: zawiesić postępowanie sądowe. II SA...

II SA/Kr 787/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-29

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. z dnia 23 listopada 2009 r., znak [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy postanawia: oddalić...
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w K. z dnia 23 listopada 2009 r., znak [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy. Pismem...

I SA/Wa 1626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-30

, że organy nadzoru konserwatorskiego zajmowały się już nieruchomością w trakcie postępowania uzgodnieniowego w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej...
2007 r. nr [...] oraz decyzje Prezydenta W. z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] o warunkach zabudowy wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności z dnia [...] lipca 2011 r...

II OSK 831/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-17

się już nieruchomością w trakcie postępowania uzgodnieniowego w sprawie decyzji, o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości i uzgodniły decyzję zezwalającą m. in. na wyburzenie...
2007 r., nr [...] o warunkach zabudowy). Pełnomocnik spółki stwierdził, że skoro decyzja o wpisie nieruchomości położonej przy ul. [...] w W. nie została doręczona stronie...

VII SA/Wa 2525/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-28

, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację...
w decyzji o warunkach zabudowy (art. 19 ust. 1a pkt 2), podleganie obiektu uzgodnieniom w postępowaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy (art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy...

II SAB/Łd 17/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-04-25

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na bezczynność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Ł. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.
1   Następne >   +2   5