Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

I OSK 1704/11 - Wyrok NSA z 2013-03-20

. w dniu [...] maja 2009 r. wydał dwie decyzje (odrębne dla działek nr [...] i [...], obręb [...]) ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji...
tej ustawy. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale z decyzji Burmistrza Miasta M. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania...

IV SA/Wa 557/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-30

. wydał dwie decyzje (odrębne dla działek nr [...] i [...], obręb [...]) ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu...
nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale z decyzji Burmistrza Miasta M. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynika...

II SA/Sz 598/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-31

Miasta z dnia [...] r. Nr [...] ustalającej warunki zabudowy dla działki nr [...] ., Od powyższej decyzji pismem z dnia [...] r. odwołanie złożyło Przedsiębiorstwo...
'Lz - PsIV' zajmującego część działki nr [...] została wykonana przez klasyfikatora Z.W. Na tę część działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W związku...

I OSK 123/19 - Wyrok NSA z 2020-04-30

i czy była wydawana decyzja o warunkach zabudowy;, 2. w wykazie zmian gruntowych w pozycji 'stan stary' brak powierzchni działki; ponadto stan umieszczony w lewej stronie wykazu...
, czy może na dany obszar brak jest takiego planu oraz czy w takiej sytuacji dla przedmiotowej działki wydawana była decyzja o warunkach zabudowy. Sąd stwierdził, że zasadnie...

I OSK 1898/13 - Wyrok NSA z 2015-04-14

organowi I instancji do ponownego rozpoznania. Złożone odwołanie zostało poparte: kopią załącznika w skali 1:1000 do decyzji o warunkach zabudowy z [...].07.2007 r., kopiami...
w postaci 1) mapy sytuacyjno-wysokościowej zaklauzulowanej w dniu [...].10.2006 r.; 2) mapy stanowiącej załącznik do decyzji o warunkach zabudowy zaklauzulowanej w dniu...

II SA/Rz 698/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-06

skargę J.S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] maja 2013r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...
. odrzucającego skargę J.S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] maja 2013r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków...

II SA/Rz 1154/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-01-11

substancji kubaturowej. Dla działek nie została także wydana decyzja o warunkach zabudowy. Niezależnie od powyższych ustaleń organ wskazał, że zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy...
innego niż rolnicze sposobu wykorzystania gruntów rolnych. Przeznaczenia dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Rz 417/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-06-13

. ustalająca sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pn.: 'Budowa budynku mieszkalnego, inwentarsko - składowego i bezodpływowego...
';, - ostateczna decyzja Wójta Gminy [...] z [...] kwietnia 2014 r. ustalająca sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą...

II SA/Rz 1847/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-04-27

budynek mieszkalny, można go zaliczyć do gruntów rolnych zabudowanych jeżeli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z decyzji o warunkach zabudowy wydanej...
tym mogą być budowane budynki i urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 tego aktu. Ze znajdującej się w aktach organu I instancji decyzji o warunkach zabudowy...

II SA/Rz 698/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-01-21

Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] maja 2013r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - postanawia - odrzucić zażalenie...
[...] maja 2013r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Postanowienie wraz z uzasadnieniem zostało doręczone skarżącemu w dniu 20 listopada 2013r., W dniu 26...
1   Następne >   +2   +5   +10   16