Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Gd 502/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-09-14

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w razie spełnienia tego warunku - 4 egzemplarzy projektu budowlanego, sporządzonego i sprawdzonego...
Budowlanego podjął z urzędu postępowanie zawieszone w dniu 26 maja 2015 r. 'do czasu zakończenia postępowania w sprawie wydania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy...

II OSK 666/16 - Wyrok NSA z 2017-12-14

warunków decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla budynku przy ul. [...] w Krakowie oraz innych przepisów z art. 35 ustawy Prawo budowlane, zatwierdził przedłożony projekt...
jest sprzeczny z warunkami zabudowy., Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, decyzją z dnia [...] kwietnia 2015 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 138 § 1...

II SA/Ol 265/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-31

, z pominięciem procedury legalizacji, był fakt nie posiadania przez inwestora ostatecznej w dniu wszczęcia postępowania decyzji o warunkach zabudowy. WINB wyjaśnił, iż wobec...
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji istniejącego budynku na budynek rekreacyjno-letniskowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną...

II OSK 1973/18 - Wyrok NSA z 2019-08-22

gospodarczym (warsztacie) oraz przedstawić ostateczną decyzję o warunkach zabudowy dla tegoż obiektu. Nakazał też przedłożyć pozostałe dokumenty wymagane w procedurze...
. ustalającą warunki zabudowy dla legalizacji budynku magazynowego na działce o nr. [...], w granicy z działką o nr. [...]. U. Z. przedłożyła też pozostałe dokumenty...

II OSK 1/22 - Wyrok NSA z 2022-02-08

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (albo decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego), a także z wymaganiami ochrony...
: [...], o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji). Stanowisko PINB sprowadzało się w analizowanym przypadku do konstatacji, że określone w przedłożonym projekcie...

II SA/Gd 509/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-09-09

zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku takiego planu...
, czy doszło do zmiany zagospodarowania terenu', wymagającej (w warunkach legalnej realizacji robót budowlanych) wcześniejszego ustalenia warunków zabudowy. W wyniku...

II OSK 2153/12 - Wyrok NSA z 2014-02-05

wstępnego, tj. do czasu zakończenia przez Burmistrza L. postępowania administracyjnego w celu ustalenia warunków zabudowy dla w/w budynku wybudowanego w stanie surowym...
., W następstwie powyższego, PINB uznał za konieczne uzyskanie przez inwestorów budowy decyzji właściwego organu określającej warunki zabudowy dla przedmiotowego obiektu...

II SA/Wr 714/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-25

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w terminie do 31 grudnia 2006 r. W dniu 22 grudnia 2004 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta W. otrzymał...
w dniu [...] r. przedłożono przez inwestora uwierzytelnioną kopię decyzji Prezydenta W. z dnia [...] r., (Nr[...]) ustalającą dla R. - W. B. Sp. z o.o. warunki zabudowy...

II SA/Wr 613/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-02

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu...
zawieszenia postępowania informując, że strona wystąpiła do Prezydenta W.z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji, co dowodziła załączając kopię...

II SA/Gd 109/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-03

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ostatecznej w dniu wszczęcia postępowania decyzji o warunkach zabudowy, czterech egzemplarzy projektu budowlanego...
warunków zabudowy dla działki nr [...]. W szczególności podali, że Wójt Gminy decyzją z 29 maja 2007 r. odmówił ustalenia warunków zabudowy dla tej działki, lecz decyzja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100