Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II SAB/Bd 96/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-21

. I. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie warunków zabudowy 1. zobowiązuje Wójta Gminy [...] do załatwienia wniosku skarżących o ustalenie...
warunków zabudowy dla inwestycji na działce nr [...] w miejscowości [...] gmina [...], w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami...

II SAB/Gd 89/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-15

A z siedzibą w B. na bezczynność Wójta Gminy w sprawie warunków zabudowy 1. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 4 marca 2020 r. o ustalenie warunków...
kosztów postępowania. Skarga A. na bezczynność Wójta Gminy w sprawie ustalenia warunków zabudowy wniesiona została w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych...

II SAB/Ke 50/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-09-13

'...' Spółka jawna w S. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Wójta Gminy W. w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe...
polegającą na braku wydania decyzji, a także na przewlekłym prowadzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej...

IV SAB/Po 133/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-12-07

Busz po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 07 grudnia 2022 r. sprawy ze skargi N. W. na przewlekłość Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1...
. zobowiązuje Wójta Gminy do załatwienia wniosku z 16 września 2019 roku o ustalenie warunków zabudowy w ciągu miesiąca od dnia otrzymania prawomocnego odpisu wyroku wraz z aktami...

II OSK 4009/19 - Wyrok NSA z 2020-06-10

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od N. K. na rzecz Wójta Gminy R. kwotę 460 (czterysta sześćdziesiąt) złotych...
faktycznym i prawnym., Skarżąca 30 stycznia 2019 r. złożyła wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Organ wezwał skarżącą do uzupełnienia wniosku o decyzję środowiskową...

IV SAB/Po 59/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-11

w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. stwierdza, że Wójt Gminy dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zakończonej decyzją nr [...]; 2. stwierdza...
postępowania przez Wójta Gminy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla dziełek o numerach [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...] położonych w [...] (znak sprawy...

IV SAB/Po 52/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-26

Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. stwierdza, że Wójt Gminy dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie zakończonej decyzją nr [...]; 2...
na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla dziełek o numerach [...], [...] i [...] położonych w [...] (znak sprawy...

II SAB/Sz 117/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-28

Gminy w sprawie określenia warunków zabudowy 'dla nieruchomości [...] w G. gm. K.'., Jak wynika z akt nadesłanych przez Wójta Gminy, pismem z dnia, 8 września 2018 r...
. skarżący wystąpił do organu z wnioskiem o określenie warunków zabudowy 'dla nieruchomości nr [...] w G. , gm. K.'. Skarżący wskazał w tym piśmie, że jest właścicielem ww...

II SAB/Bk 66/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-04-25

. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. zobowiązuje Wójta Gminy S. do załatwienia wniosku J. P. z dnia 24 października 2000 r. później...
uzupełnionego w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - w terminie 30 dni od zwrotu akt administracyjnych; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało...

IV SA/Po 241/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

o warunkach zabudowy dla działek o numerach [...] do [...] położnych w L., gmina T.P. W uzasadnieniu Skarżący wskazał, iż Wójt Gminy w T.P. wydal postanowienia o zawieszeniu...
wydania decyzji o warunkach zabudowy dla wyżej wymienionych działek i nie czekając na uprawomocnienie się tych postanowień zawieszał je mimo, iż od wszystkich postanowień...
1   Następne >   +2   +5   +10   100