Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

II GSK 2259/11 - Wyrok NSA z 2013-03-20

, tym razem w odniesieniu do zaworu redukcyjnego samoczynnego działania. Nie spełnia zatem w sposób rażący ustawowego warunku nieoczywistości wynalazku. Zabudowa zaworu...
spełnione ustawowe warunki wymagane do ich uzyskania, jakim jest tryb postępowania spornego, o którym mowa w tytule VII tej ustawy (art. 255-258 p.w.p.). Postępowanie sporne...

VI SA/Wa 1808/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

(bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach; usługi takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne...
charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane...

VI SA/Wa 1329/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-08

sposób uzyskał prawo z rejestracji czy w warunkach istnienia złej wiary czy wbrew dobrym obyczajom, jako że wskazany art. 106 ust. 1 p.w.p. dotyczy samego wzoru przemysłowego...
ustala się zawsze w odniesieniu do określonego produktu (Wojciechowska A. artykuł P Radca Prawny 2004/3/82 - t. 6 Wzory przemysłowe - warunki uzyskania prawa...

VI SA/Wa 1331/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-08

zachowania się zgłaszającego wzór przemysłowy, czyli to w jaki sposób uzyskał prawo z rejestracji czy w warunkach istnienia złej wiary czy wbrew dobrym obyczajom...
charakteru ustala się zawsze w odniesieniu do określonego produktu (Wojciechowska A. artykuł P Radca Prawny 2004/3/82 - t. 6 Wzory przemysłowe - warunki uzyskania prawa...

VI SA/Wa 1330/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-08

z rejestracji - czy w warunkach istnienia złej wiary, czy też wbrew dobrym obyczajom, jako że wskazany art. 106 ust. 1 p.w.p. dotyczy samego wzoru przemysłowego...
przemysłowe - warunki uzyskania prawa z rejestracji w świetle ustawy: Prawo własności przemysłowej oraz regulacji wspólnotowej., Radca Prawny 2004/3/82)., Tymczasem w uzasadnieniu...

VI SA/Wa 2463/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-18

2013 r. wpłynął do Urzędu Patentowego wniosek J. K., prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą '[...]', o unieważnienie patentu w całości, jako niespełniającego warunków...
prawny w żądaniu unieważnienia spornego patentu, gdyż uprawniony domagał się od wnioskodawcy zaprzestania naruszania spornego patentu. W tych warunkach interes prawny...

VI SA/Wa 1848/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane...
do uzyskania patentu. Oznacza to m.in., że na tych samych warunkach - wykazania, że nie zostały spełnione ustawowe warunki rejestracji - może być unieważniony wzór...

VI SA/Wa 256/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-09

, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki do uzyskania patentu., Przepisy ustawy p.w.p....
na rozprawie w dniu [...] października 2007 r. rysunek złożeniowy palnika olejowego nr [...] nie mogą również stanowić dowodu na brak ustawowych warunków do unieważnienia...

VI SA/Wa 2290/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

może być unieważnione na wniosek, w całości lub w części, jeżeli zostanie wykazane, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Natomiast...
w świetle przepisu art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku...

VI SA/Wa 2500/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29

techniczne do ich realizacji oraz ewentualnie warunki, w których one się odbywają (np. temperatura, czas trwania, ciśnienie, itp.) i stosowane surowce. Organ wskazał, że wszystkie...
jako oddziaływanie na materię uporządkowanej według ustalonej z góry kolejności, ani też przez środki techniczne do ich realizacji czy ewentualnie warunki...
1   Następne >   2