Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I SA/Sz 320/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-24

było miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strona wystąpiła do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla tej działki., W dniu [...] Strona otrzymała...
decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, która jednak nie upoważnia do rozpoczęcia prac budowlanych, co wynika z tej decyzji. Decyzja ta została wydana dla działki...

I FSK 1476/17 - Wyrok NSA z 2020-08-28

planu zagospodarowania przestrzennego. Skarżąca wystąpiła do Urzędu Miejskiego o ustalenie dla tej działki warunków zabudowy. Decyzja w tym przedmiocie, którą Skarżąca...
z powstałych działek nie wydano odrębnej decyzji o warunkach zabudowy, ale z informacji Gminy wynika, że dla działek tych ważna jest decyzja wydana dla działki...

II FSK 421/18 - Wyrok NSA z 2019-12-20

/Po 530/13) i zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. z dnia 1 października 2012r. i w przedmiocie warunków zabudowy, sygn. II OSK 1605/14,, b...
) decyzja Wójta Gminy B.z dnia 29 grudnia 2016 r. w przedmiocie warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji,, c) wniosek strony skarżącej złożony do PINB w K. w dniu 20...

I FSK 190/18 - Wyrok NSA z 2020-10-28

, że na jej wniosek Burmistrz K., decyzją z 19 listopada 2012 r. ustalił warunki zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego z garażem oraz określił, że istnieje możliwość...
przeznaczenia gruntu lecz jedynie o warunki zabudowy., 2.3. Po ponownym wezwaniu o uzupełnienie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku skarżąca wyjaśniła, że podział...

I FSK 1909/17 - Wyrok NSA z 2020-08-21

i upoważnili jego pracowników do wystąpienia o uzyskanie warunków zabudowy, przyłączy, itp. Po spełnieniu warunków sprzedaży, tj. uzyskaniu tych zezwoleń, nieruchomość...
wydzierżawiła celem uzyskania przez nabywcę decyzji o warunkach zabudowy i innych pozwoleń na wykonanie przyłączy, itp., działa ona w charakterze podmiotu prowadzącego...

I SA/Sz 89/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-29

budowlany. Wnioskodawca podjął decyzję o podziale działek i uzyskaniu warunków zabudowy. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem VAT. Jedną z działek...
o warunkach zabudowy. O warunki zabudowy, Wnioskodawca wystąpił w związku z planowanym przebiegiem drogi. W dniu 8 stycznia 2015 r. dla działek o numerach: [...] zostały...

III SA/Wa 618/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

Wnioskodawca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy (na swój wniosek);, 5. Wnioskodawca zamierza wykonać uzbrojenie drogi wewnętrznej dojazdowej do działek, powstałych...
przedmiotowych działek tj. dokonano podziału nieruchomości na mniejsze działki oraz drogę dojazdową, uzyskała także decyzję o warunkach zabudowy. O aktywnym działaniu Skarżącej...

I FSK 2036/17 - Wyrok NSA z 2020-08-28

wskazał, że w stosunku do działek, objętych zakresem pytania nr 1, wystąpił o wydanie warunków zabudowy. Zaznaczył, że działki objęte zakresem tego pytania nie są objęte...
, który upłynął pomiędzy nabyciem nieruchomości (1995 r.), a wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy (2016 r.) oraz podziałem działki o powierzchni...

I FSK 2037/17 - Wyrok NSA z 2020-08-28

odpowiedniego udziału w działce drogowej. W stosunku do działki objętej zakresem pytania Wnioskodawca wystąpił o wydanie warunków zabudowy. Działka objęta zakresem...
, że czas, który upłynął pomiędzy nabyciem nieruchomości (1995 r.), a wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy (2016 r.) oraz podziałem działki...

I FSK 796/17 - Wyrok NSA z 2019-06-13

majątkiem prywatnym., 2.5. Organ podkreślił, że przed wyodrębnieniem działek, skarżący uzyskiwał decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, a w celu sprzedaży...
gruntów, właściciel nie musi występować o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Tymczasem, skarżący podjął takie działania na swój wniosek oraz koszt. Również podział...
1   Następne >   +2   5