Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Ol 800/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-03-04

tę nabył 20 czerwca 2011r. od P. L., któremu najpierw decyzją z dnia 19 lipca 2005r. Wójt Gminy ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
obiektu, zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane. Podniósł, że decyzja o warunkach zabudowy jest promesą, przyrzeczeniem publicznym uzyskania pozwolenia na budowę...

IV SA/Wa 1390/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-12

o warunkach zabudowy (z dnia [...] listopada 2006 r.),, - na realizację części osiedla Spółka uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę i realizacja pierwszego etapu...
warunków zabudowy bądź wystąpienie o wydanie pozwolenia na budowę) należy stwierdzić, iż nie zawarcie regulacji w tym zakresie nie może być kwalifikowane jako naruszenie...

II SA/Ol 743/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-10-25

'[...]' o wydanie warunków zabudowy dla działki nr '[...]' (stanowiącej jego własność) celem zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Z uwagi na zlokalizowanie...
Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r. nr 198, poz. 3104) projekt warunków zabudowy podlegał uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem...

II SA/Ol 729/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-10-10

, w tym jego nieruchomość, objęto zakazem zabudowy. Wskazał, że przed uchwaleniem i wejściem w życie uchwały wydana została przez Burmistrza Miasta i Gminy decyzja ustalająca warunki...
uzyskanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla identycznego zamierzenia inwestycyjnego o porównywalnych parametrów zabudowy będzie niemożliwe, co przesądza o naruszeniu...

II SA/Kr 495/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-22

do wykonania części biologicznej zakładu opisanej w posiadanej przez niego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu., W uzasadnieniu skargi Spółka podniosła...
, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, instalacje...

II OSK 58/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub o warunkach zabudowy. Późniejsze umieszczenie w uchwale wykonawczej (przez dokonanie jej zmiany) instalacji...
musiały podlegać instalacje projektowane, dla których dopiero zostały ustalone warunki zabudowy. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej nie wiąże przy sporządzaniu planu...

II SA/Ol 643/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-09-22

, dla których przed 1 stycznia 2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub o warunkach zabudowy. Późniejsze umieszczenie w uchwale wykonawczej (przez dokonanie...
na realizację przedsięwzięcia lub decyzja o warunkach zabudowy;, - art. 3 ust. 3 pkt 15 c) ustawy o odpadach w związku z art. 14 ust. 6 pkt 5 tej ustawy i art. 38 ust. 3 ustawy...

II OSK 2154/13 - Wyrok NSA z 2015-04-14

uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, instalację tę uwzględnia się w uchwale, w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki...
zgody na realizację przedsięwzięcia lub decyzja o warunkach zabudowy., Po piąte, art. 3 ust. 3 pkt 15 c) ustawy o odpadach w związku z art. 14 ust. 6 pkt 5 tej ustawy i art...

III OSK 1287/21 - Wyrok NSA z 2022-09-23

Rejonowy w R. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [...]. W styczniu 2017 r. wystąpili z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy...
sprawie., Dalej Sąd Wojewódzki wskazał, że istotna w sprawie jest okoliczność, że skarżącym odmówiono ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla terenu nieruchomości...

II SAB/Bd 89/22 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-12-02

niejawnym sprawy ze skargi M.R. na bezczynność Dyrektora Zarządu Zlewni [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia odrzucić skargę...
o warunkach zabudowy., W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia [...] sierpnia 2022r., Sąd wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   14