Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

III SA/Wa 359/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-25

są poniżej powierzchni gruntu. W ten sposób realizowana jest zrozumiała intencja Rady, aby w warunkach ścisłej zabudowy miejskiej garaże sytuowane były pod ziemią, co stymulowane...
, w tym do § 3 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz...

II FSK 1904/19 - Wyrok NSA z 2019-11-28

kategorii lokali (garaże podziemne) obniżoną stawkę podatku od nieruchomości. Wyjaśniła również motywy tego rozwiązania (aby w warunkach ścisłej zabudowy miejskiej garaże...
(w precyzyjnie określonym zakresie podmiotowym adresowanym do przedsiębiorców działającym na tym terenie). Warunki stosowania stawki obniżonej zostały precyzyjnie określone...

I SA/Łd 260/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-09

takie spotkało się z krytyką ze strony samorządów, które oceniają je jako rozwiązanie niepozwalające na elastyczne podejście do wyboru metody dostosowanej do warunków...
nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich oraz rodzaju zabudowy. Katalog przypadków o którym stanowi art. 6j ust. 2a u.c.p.g. nie przewiduje stawki...

II FSK 3232/15 - Wyrok NSA z 2016-01-22

do warunków występujących w poszczególnych częściach terenu gminy'. Należy również zaznaczyć, że w odpowiedzi na interpelację poselską nr 23992, Minister Środowiska zawarł...
odpadów z terenów wiejskich lub miejskich oraz rodzaju zabudowy. Katalog przypadków o którym stanowi art. 6j ust. 2a u.c.p.g. nie przewiduje stawki opłaty w zależności...

III SA/Gl 1301/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-02

w danej rodzinie o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:, 1) posiadanie przez członków rodziny, zamieszkującej na danej nieruchomości, ważnych - w dniu...
w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach. Przepis ten wyraźnie stanowi, że rada gminy określając warunki opłat zgodnie...

I SA/Łd 341/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-25

. Wikipedia -https://pl.wikipedia.) Zastosowanie w takich warunkach kwalifikatora ilościowego zależnego od ilości osób składających się na tak ujęte gospodarstwo domowe...
do warunków występujących w poszczególnych częściach terenu gminy'. Należy również zaznaczyć, że w odpowiedzi na interpelację poselską nr 23992, Minister Środowiska zawarł...

III SA/Po 1676/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-26

również ustalić stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Określając warunki opłat zgodnie z określoną metodą z art. 6j ust. 1 i 2 u.p.c.g., rada gminy...
od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy...

I SA/Gd 1256/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-14

w gminach rada gminy, określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust.1 i ust.2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe...
w sytuacji określenia warunków opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust.1 i 2 oraz art. 6j ust.2a ww. ustawy., Ponadto, zdaniem skarżącej, art. 6n ust.2 ustawy...

I SA/Gd 1528/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-09

warunki opłat zgodnie z określoną metodą z art. 6j ust. 1 i 2 u.p.c.g., rada gminy może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty...
mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich oraz rodzaju zabudowy (art. 6j ust. 2a ustawy). Przy określaniu...

II FSK 3231/15 - Wyrok NSA z 2016-01-22

). Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, to jednoosobowe gospodarstwa domowe. Zastosowanie w takich warunkach kwalifikatora ilościowego zależnego od ilości osób...
takie spotkało się z krytyką ze strony samorządów, które oceniają je jako rozwiązanie niepozwalające na elastyczne podejście do wyboru metody dostosowanej do warunków...
1   Następne >   2