Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Architektów X

VII SA/Wa 739/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-04

pod względem zgodności z warunkami zabudowy oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej projektu budowlanego budynku mieszkalnego, tj. czynu przewidzianego w art. 95 pkt 4...
pod względem zgodności z warunkami zabudowy oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej projektu budowlanego budynku mieszkalnego tj. czynu przewidzianego w art. 95 pkt 4...

VII SA/Wa 719/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-21

., czterokrotnie opracował kolejne projekty decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji tankowania gazem (LPG) na działce nr [...] przy ul...
, który szczegółowo określa przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy. Architekt składając wyjaśnienia twierdził, że przygotowując projekt decyzji o warunkach zabudowy...

VII SA/Wa 1118/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-17

przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącej pozwolenia na budowie budynku zakładu przetwórstwa mięsa na nieruchomości nr [...] obręb R. gmina S...
. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,. poz. 717, ze zm.), decyzje o warunkach zabudowy jako element polityki przestrzennej gminy wchodzą w zakres...

VII SAB/Wa 93/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-30

, że skarżący kwestionują ustalenia zawarte w analizach urbanistycznych stanowiących załączniki do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Skarżący...
, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42), łamanie zasad wiedzy urbanistycznej i etyki zawodu architekta przy rozpatrywaniu wniosku o warunki...

VII SA/Wa 1713/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-23

gotowego do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz do warunków otoczenia o czym mówi §4ust.3 Rozporządzenia Ministra...
o warunkach zabudowy., W odwołaniu zawarła wniosek o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy [...] Izbie...

VII SA/Wa 1722/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-30

, w szczególności w pracach projektowych związanych z dostosowaniem projektu gotowego do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz do warunków...
projektowych związanych z dostosowaniem projektu gotowego do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy., W uzasadnieniu swojego odwołania...

VII SA/Wa 1392/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-26

do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy oraz do warunków otoczenia, zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia...
lub decyzji o warunkach zabudowy., W odpowiedzi na skargę Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej podtrzymała swoje stanowisko zawarte...

VII SA/Wa 1390/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

obowiązku uczestniczenia w pracach projektowych związanych z dostosowaniem projektu gotowego do ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy...
wnioskodawcę do uzupełnienia dowodów. Tylko ten jeden warunek niespełniony przez zainteresowanego daje organowi prawo do wydania decyzji odmownej., Skargę do Wojewódzkiego...

VII SA/Wa 2317/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-04

ust. 1 pkt 1 wynika, że obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy...

VII SA/Wa 2074/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-26

planu zagospodarowania przestrzennego miasta S. dla działki nr [...] z obrębu [...] przy ul. [...] w S., dokumentacji geotechnicznej, wtórnika mapy zasadniczej, warunków...
na podstawie informacji uzyskanych od architekta, iż na przeznaczonej do zabudowy działce mogą być zlokalizowane obiekty według ich wyboru do wysokości odpowiadającej 2,5...