Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

IV SA/Wa 1578/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-23

ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. W skardze skarżące wskazały adresy we Francji., Sąd, przesyłając skargę do organu w trybie art. 98 ustawy z dnia...

I SA/Rz 813/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-29

przesłanki umorzenia należności z tytułu składek. Opisywane szeroko w skardze postępowania związane z procesem uzyskiwania warunków zabudowy i dofinansowania ze środków...
Skarżącej, zarówno dotycząca warunków materialnych, jak też stanu zdrowia jej i syna, poddana została przez organ szczegółowej analizie. ZUS stwierdził, że w sprawie...

III SA/Po 960/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-18

wcześniejszego przygotowania się na spełnienie jego warunków, choćby przez aktualizację danych., Dane pozyskiwane przez ZUS w trybie określonym w § 10 ust. 3 rozporządzenia z 26...
to z błędnego wpisu, poprawionego przed dniem [...] listopada 2020 r.;, - w lutym 2020 r. osiągnęła przychód w wysokości [...] zł, w tym [...] zł z tytułu zabudowy i aranżacji...

V SA/Wa 1318/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-07

Społecznych stwierdził, że wniosek zobowiązanego dnia 5 lipca 2005 r. o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek nie spełnia warunków zawartych w art. 28 ustawy...
stanowi jeden z warunków sine qua non skutecznej kontroli decyzji administracyjnych przez NSA. Prawidłowe uzasadnienie decyzji ma - zdaniem sądu - nie tylko znaczenie...

I SA/Sz 81/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-13

zobowiązanej., Organ wskazał iż rozstrzygnięcie to zależy od indywidualnych okoliczności sprawy ocenianych przez pryzmat warunków koniecznych do umorzenia: całkowita...
była właścicielem działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę nr [...] o obszarze 1a 05m2 przy ulicy [...] w N. o nr [...] (użytkowanie wieczyste do 19.03.2086r.) oraz lokalu...

III SA/Po 959/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-18

zdecydował się na wprowadzenie rozwiązania prawnego, odnośnie którego nikt nie miał możliwości wcześniejszego przygotowania się na spełnienie jego warunków, choćby...
z tytułu zabudowy i aranżacji stoisk targowych, co potwierdzają załączone do skargi faktury i księga przychodów i rozchodów za luty 2020 r.; od marca 2020 r. zaś z powodu...

III SA/Wr 111/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-03

rozporządzenia., Organ odniósł się do warunków umorzenia wskazanych w § 3 pkt 3 rozporządzenia, uznając, że również one nie zostały spełnione. W tym zakresie organ stwierdził...
w przedmiocie umorzenia zaległych składek oraz stosowania przepisów określających warunki tego umorzenia. Nie ulega bowiem wątpliwości, że umorzeniu może podlegać...

VIII SA/Wa 98/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-18

za pomoc publiczną gdy spełnione są następujące warunki;, - udzielane jest przez państwo lub ze środków państwowych,, - ma charakter selektywny ,, - jest udzielane...
na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,, - zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej...

I SA/Sz 991/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-08-29

został ważny interes strony zobowiązanej., Zakład wskazał, że rozstrzygnięcie to zależy od indywidualnych okoliczności sprawy ocenianych przez pryzmat warunków...
całkowita nieściągalność, o której mowa w art. 28 u.s.u.s., gdyż B. K. była właścicielem działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę o numerze[...] , o obszarze...

I SA/Rz 1007/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-26

szczególne zawarte w ww. rozporządzeniu określają jedynie warunki, w których zaległości mogą być umarzane. Nie oznacza to, że spełnienie jednego z tych warunków skutkuje...
Wieczystych na dzień 15 lipca 2016r. Wnioskodawca jest właścicielem następujących nieruchomości: położonej w B. o pow. 0,49ha (sady i tereny zabudowy mieszkaniowej...
1   Następne >   3