Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

IV SA/Wa 738/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

. na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy p o s t a n...
., uzupełnionym pismem z 26 maja 2010r., Wójt Gminy Z. wystąpił do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji...

IV SA/Wa 681/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

P., o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem tego samego organu z 16 grudnia 2011 r. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...
przestrzennym wynika, iż dla decyzji o warunkach zabudowy może być wymagane inne uzgodnienie niż wskazane w art. 53 ust. 4, zaś przepis art. 53 ust. 5 dotyczy wyłącznie...

IV SA/Wa 680/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

P., o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem tego samego organu z [...] grudnia 2011 r. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy...
przestrzennym wynika, iż dla decyzji o warunkach zabudowy może być wymagane inne uzgodnienie niż wskazane w art. 53 ust. 4, zaś przepis art. 53 ust. 5 dotyczy wyłącznie...

II OSK 743/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-12

roku, nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2011 r. Wojewódzki Sąd...
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na działce nr [...] wraz...

IV SA/Wa 2295/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-03

uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji, o maksymalnej wysokości 318 m nad poziomem morza, polegającej na wykonaniu niwelacji terenu na fragmencie działki...

IV SA/Wa 13/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-04

Cywilnego z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wysokościowego budynku biurowo-usługowego wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu...

IV SA/Wa 1005/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-21

, w których może on wydawać decyzje administracyjne powinien wynikać z jej brzmienia. Z analizy przepisów pr. lot. wynika, że w sprawach warunków zabudowy i zagospodarowania...
terenu Prezes nie ma uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych. W takich sprawach może on jedynie uzgadniać decyzje o ustaleniu warunków zabudowy (art. 87 ust. 5 pr...

IV SA/Wa 818/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

, w stosunku do której ten sam organ wydał decyzję o warunkach zabudowy. Natomiast w niniejszej sprawie zaledwie po upływie sześciu miesięcy od wydania ostatecznej...
decyzji o warunkach zabudowy (procedowanie nad którą trwało trzynaście lat) wszczęto postępowanie planistyczne tylko do jednej nieruchomości. Uchwalenie planu doprowadzi...

IV SA/Wa 120/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy postanawia odrzucić skargę Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej N., z siedzibą w T., reprezentowany przez wspólnika S. K...
uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy, Działający w sprawie wspólnik nie nadesłał wraz ze skargą żadnego dokumentu, z którego wynikałoby jego uprawnienie...

VI SA/Wa 270/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-11

w obrębie działek nr [...]-[...] w miejscowości K. nie jest wymagane wydanie decyzji o warunkach zabudowy i uznanie w konsekwencji, iż pismo Gminy w M. z [...] stycznia...
trwały, zaś stanowisko organów gminy w sprawie lokalizacji lądowiska winno było zostać wyrażone w formie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy. Na poparcie...
1   Następne >   +2   4