Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Wa 1260/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-10

Gminy K. zobowiązał się do czasu uchwalenia planu miejscowego dla wsi K., że nie będzie wydawał żadnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
. Wójt Gminy K., wbrew powyższym ustaleniom, wydał sprzeczną z prawem decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej...

II SA/Ol 405/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-15

jest niezgodna z decyzją Wójta Gminy '[...]' z dnia '[...]' ustalającą warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji., Po rozpatrzeniu odwołania Wojewoda decyzją z dnia...
zgodności projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto w opinii organu odwoławczego Starosta '[...]' nie wyegzekwował...

II SA/Rz 1866/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-03

wydania z naruszeniem prawa decyzji o warunkach zabudowy sprzeciw oddala. II SA/Rz 1866/21, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją z dnia [...] listopada 2018 r...
. nr [...] Burmistrz Miasta [...] ustalił warunki zabudowy na inwestycję pn.: 'Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią...

II OSK 491/07 - Wyrok NSA z 2007-10-17

)., - wydanie [...] decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego położonego na działce...
i zagospodarowaniu przestrzennym., - wydanie w dniu [...] decyzji nr [...] o warunkach zabudowy dla inwestycji: '[...]' - na terenie działek nr [...] i [...] położonych w J.. Oceny...

II SA/Ol 653/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-09-12

postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają...
. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz...

II SA/Ol 1098/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-06

w oparciu o ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, projekt budowlany został sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, projektant zapewnił...
w odpowiedniej specjalności. W projekcie budowlanym zostały zachowane wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków...

II OSK 1235/21 - Wyrok NSA z 2021-08-05

drogowej na podstawie przepisów specustawy drogowej nie jest związany decyzjami o pozwoleniu na budowę, czy decyzjami o warunkach zabudowy wydanymi dla działek objętych...
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), braku spełnienia wymagań...

II SA/Ol 103/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-26

odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości (przepisy przeciwpożarowe, z zakresu ochrony środowiska, warunki...
techniczne dotyczące różnych obiektów itp.). Wyjaśniono, że w przypadku, gdy inwestor projektuje obiekt budowlany z zachowaniem odległości i warunków przewidzianych...

IV SA/Wa 1307/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-07

. o zagospodarowaniu przestrzennym., Oba te warunki w niniejszej sprawie zostały spełnione. Rada miasta W. podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu...
należącej do skarżących nieruchomości. Jak wynika z rysunku projektu planu nieruchomość skarżących położona jest w drugiej linii zabudowy od ul. [...] (oddziela ją od ulicy...

I SA/Rz 857/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-25

spełnienie warunków samodzielności lokalu, podczas gdy stwierdzenie to wymaga zaświadczenia wydanego przez właściwy organ,, - art. 3 ust. 2 u.w.l. poprzez ustalenie...
, że pomieszczenia, które spełniają warunki samodzielności lokali nie stanowią nieruchomości wspólnej, mimo, że nie zostały wyodrębnione w drodze czynności prawnej, ani nie zostało...
1   Następne >   2