Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

II SA/Wa 1260/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-10

Gminy K. zobowiązał się do czasu uchwalenia planu miejscowego dla wsi K., że nie będzie wydawał żadnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
. Wójt Gminy K., wbrew powyższym ustaleniom, wydał sprzeczną z prawem decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej...

II SA/Ol 405/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-15

jest niezgodna z decyzją Wójta Gminy '[...]' z dnia '[...]' ustalającą warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji., Po rozpatrzeniu odwołania Wojewoda decyzją z dnia...
zgodności projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto w opinii organu odwoławczego Starosta '[...]' nie wyegzekwował...

II SA/Rz 1866/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-02-03

wydania z naruszeniem prawa decyzji o warunkach zabudowy sprzeciw oddala. II SA/Rz 1866/21, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją z dnia [...] listopada 2018 r...
. nr [...] Burmistrz Miasta [...] ustalił warunki zabudowy na inwestycję pn.: 'Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią...

II SA/Rz 1549/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-16

. nr SKO.415/352/2022 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - postanawia - odrzucić skargę. W dniu 7 grudnia 2022 r. do tut. Sądu wpłynęła skarga B. L. (skarżący) na decyzję...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 16 września 2022 r. nr SKO.415/352/2022 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Zarządzeniem z dnia 7 grudnia 2022 r...

II SA/Rz 1088/23 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-10-26

ustalenia warunków zabudowy - p o s t a n a w i a - zawiesić z urzędu postępowanie sądowe W toku postępowania sądowego ustalono, że 3 października 2023 r. zmarła AW...

II SA/Rz 1409/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-11-22

. nr SKO.415/103/2022 w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy - p o s t a n a w i a - odrzucić skargę. Pismem z dnia 16 września 2022 r. (data wpływu do Sądu - 3 listopada 2022 r...
1 P.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie...

II SA/Rz 1410/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-11-22

warunków zabudowy - p o s t a n a w i a - odrzucić skargę. Pismem z dnia 16 września 2022 r. (data wpływu do Sądu - 3 listopada 2022 r.) M. C. i G. K. (dalej: Skarżący...
., Na podstawie art. 49 § 1 P.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę...

II SA/Rz 1286/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-11-09

Sprawa ze skargi T. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 19 sierpnia 2022 r. nr SKO.415/314/2022 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji - postanawia - odrzucić skargę.

II SA/Rz 1415/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-03

w W. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy p.n.: 'Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-handlową, garażem, zespołami miejsc postojowych i murami...
oraz podważałoby zaufanie do organów władzy publicznej., Zwrócić uwagę należy, że organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy był w przedmiotowej sprawie...

II SA/Rz 1496/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2023-01-10

Sprawa ze skargi G sp. z o.o. z/s w [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z 4 sierpnia 2022 r. nr SKO.415/269/2022 w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania - p o s t a n a w i a - I. odrzucić skargę; II. zwrócić G sp. z o.o. z/s w [...] kwotę 200 zł /słownie: dwustu złotych/, tytułem wpisu od odrzuconej skargi.
1   Następne >   3