Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

II OPP 22/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-25

w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia [...] stycznia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania...
z dnia [...] 2001 r. w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., W piśmie z dnia 29 stycznia 2001 r. W. S. wniósł o stwierdzenie, że nastąpiła...

II OPS 1/16 - Uchwała NSA z 2016-10-03

obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować...
wszystkich ustaleń i warunków wymaganych przepisami prawa dla realizacji robót budowlanych, dlatego też w takim przypadku art. 50 ust. 1 pkt 4 in fine Prawa budowlanego należy...

II OPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-12-16

równego traktowania obywatela i poczucia sprawiedliwości podmiotów, które występowały o uzyskanie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę, ale z uwagi na inne przeznaczenie...
o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją o ustaleniu warunków zabudowy'. Również w wyroku NSA z dnia 17 maja 2010 r., sygn. II OSK 878/09 (LEX 597928) wskazano...

II OPS 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

zabudowy (wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2012 r., II OSK 710/11, LEX nr 1217447). Związanie to powoduje, iż określone w decyzji środowiskowej warunki realizacji...
świadczeń lub warunków nieprzewidzianych obowiązującymi przepisami (art. 11e specustawy), a także na związany charakter decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej...

I ONP 2/18 - Wyrok NSA z 2018-06-14

, czy przekazanie gruntu nastąpi tytułem wieczystej dzierżawy czy na prawie zabudowy oraz określi warunki, pod którymi umowa może być zawarta. W przypadku nieuwzględnienia wniosku...
, gmina zaofiaruje uprawnionemu w miarę posiadania zapasów gruntów - na tych samych warunkach dzierżawę wieczystą gruntu równej wartości użytkowej bądź prawo zabudowy...

II OPS 2/10 - Uchwała NSA z 2011-01-10

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, co zobowiązuje organ do nałożenia decyzją obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego...
doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego. W razie ustalenia, że inwestor dopuścił się istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia...