Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GSK 2893/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

warunków zabudowy. Zdaniem Sądu pierwszoinstancyjnego, mając na względzie treść § 14 ust. 5 rozporządzenia, organ nie miał prawa uznać złożenia ostatecznego pozwolenia...
wniosek o wydanie warunków zabudowy po ponad 12 miesiącach od złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej, w sytuacji gdy:, a) organ dokonał wstępnej weryfikacji...

II GSK 1341/15 - Wyrok NSA z 2017-01-12

nie jest to równoznaczne z jej ostatecznością. Zwrócił przy tym uwagę, że wątpliwości organu budził brak spójności miedzy zapisem w decyzji o warunkach zabudowy z dnia...
[...] kwietnia 2013 r. a pozwoleniem na budowę. Zgodnie z warunkami zabudowy inwestycja obejmuje remont dachu i jego budowę nad częścią tarasową budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

V SA/Wa 1154/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-29

późniejszej, tj. warunki zabudowy nr (...) z dnia 31.08.15r. Tym samym w żaden sposób umowa ta nie mogła zostać zawarta w 2013 r. i powoływać się na dokumenty z 2015 r., Jedynym...
warunków zabudowy, czy też już po terminie w którym miała zrealizować inwestycje zakupywaniu zwierząt. Tym samym zupełnie niezasadne jest twierdzenie, że choroba uniemożliwiła...

V SA/Wa 2714/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-18

) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów...
owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 5, poz. 27, dalej rozporządzenie w sprawie wstępnego uznawania...

II GSK 1662/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę po uprzednim otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla którego nie ma miejscowego planu...
dopiero rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania...

VIII SA/Wa 946/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-05

, tj. decyzja z dnia 7 sierpnia 2012 r. o warunkach zabudowy dla budowy i rozbudowy budynku przechowalni owoców z częścią sortowniczą, zjazdu i stacji transformatorowej...
§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej na pokrycie...

V SA/Wa 227/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-25

[...] listopada 2011 r. o warunkach zabudowy, zmieniona decyzją z dnia [...] stycznia 2012 r., nie możne być uwzględniana przy ocenie zasadności nabycia działek...
na wynik sprawy, tj:, - § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 98, poz. 822) w sprawie szczegółowych warunków...

V SA/Wa 963/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw...
warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych zatwierdzonym planie...

II GSK 1284/17 - Wyrok NSA z 2017-10-20

kwietnia 2011 r. decyzji o warunkach zabudowy, a ostateczne zatwierdzenie zmian do planu dochodzenia do uznania nastąpiło decyzją wydaną w dniu [...] maja 2011 r...
w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania w wysokości 28.982.330,02 zł., stwierdzając, iż spółka stworzyła sztuczne warunki wymagane do otrzymania płatności...

V SA/Wa 2234/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-09

niewłaściwego doboru transakcji, przyjętych do porównań, które dotyczyły gruntów rolnych, nieposiadających decyzji o warunkach zabudowy. W ocenie organu autorka operatu...
czy grupa nie stworzyła sztucznych warunków do otrzymania pomocy finansowej poprzez zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej od podmiotu osobowo powiązanego z grupą...
1   Następne >   +2   4