Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

II OSK 489/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

nieprzekraczalne linie zabudowy, o które w sprawie chodzi, znajdują się na nieruchomości Gminy Miasta Człuchów. Z uwagi na warunki faktyczne, i prawne nieruchomości...
i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego., Przepisy te są wyrazem tzw. władztwa planistycznego gminy. W ramach tego władztwa...

II OSK 2261/13 - Wyrok NSA z 2015-04-24

od strony północnej, na którym to inny plan przewiduje zabudowę wielorodzinną. Nie zostało także wyjaśnione czy poprawa warunków dla przestrzeni publicznej nie mogła...
C. z dnia 23 września 2008 r. pod względem spełnienia warunków formalnych do jej wniesienia. Za chybiony należy uznać zarzut sformułowany w ppkt 2 skargi kasacyjnej...

II OSK 815/09 - Wyrok NSA z 2009-08-18

, o których mowa w skardze kasacyjnej. To prawda, że rada gminy stanowiąc o przeznaczeniu i warunkach zagospodarowania terenu w miejscowym planie zagospodarowania...
z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, komunikację i zieleń, obejmującego...