Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

VI SA/Wa 1935/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-22

ze zm.)' (uchwała NSA z 11.10.1999 r., OPS 11/99, ONSA 2000/1, poz. 6); 'stronami postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.), jest stroną postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji...

II OSK 1393/07 - Wyrok NSA z 2007-11-06

dotychczasowych, a więc decyzję o warunkach zabudowy czy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego., W kwestii zarzutu niestosowania prawa wspólnotowego, należy...
częścią prowadzonego postępowania administracyjnego. Zdaniem strony skarżącej istnieje konieczność pokazania oceny wpływu przedmiotowej trasy na warunki ruchu tranzytowego...

I OSK 2033/06 - Wyrok NSA z 2008-01-30

, ponieważ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2006 r. uchylił decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji i zabudowy obwodnicy w R., a zatem...
pierwszej instancji zauważył, że uchylenie decyzji Wojewody P. w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji i zabudowy obwodnicy w R., które nastąpiło po wydaniu zaskarżonej...

II SA/Ol 591/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-07-07

, znacznie pogorszy warunki zatrudnienia oraz doprowadzi do redukcji etatów. Stwierdził, że obecnie na rynku jest bardzo trudna sytuacja dla firm zajmujących się transportem...
, a więc skorzystanie z prawa do sądu, doprowadziłoby do uszczerbku środków niezbędnych do koniecznego utrzymania, czyli uniemożliwiło egzystencję w warunkach odpowiadających godności...

VII SA/Wa 1942/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1444 z późn. zm.) organ w dniu [...] kwietnia 2013 r. wydał decyzję (sygnatura...
, o których mowa w art. 17 ust. 7; 2) warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, o których mowa w art. 20, w tym ważności świadectw sprawności technicznej...

II OSK 509/07 - Wyrok NSA z 2007-06-19

linii rozgraniczających teren, warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, dóbr kultury oraz potrzeb ochronności państwa a także ochrony uzasadnionych interesów...
warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska jednak stosowne wymogi odnośnie planowanej inwestycji określono w dołączonym do wniosku o ustalenie lokalizacji raporcie...

I OSK 314/07 - Wyrok NSA z 2008-03-06

.) 'Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach...
10-izbowy o powierzchni zabudowy [...] m2, nieruchomość ta nie stanowiła gospodarstwa rolnego, sadowniczego ani warzywniczego., Definicja 'domu jednorodzinnego...

II OSK 1378/07 - Wyrok NSA z 2008-11-18

procesowego, czy też prawa materialnego, które pozwalałyby na przyjęcie, że w warunkach niniejszej sprawy organy administracji wydały przedmiotową decyzję...
odległości wynikające z przepisów odrębnych, a całość inwestycji mieścić się będzie w obrębie pasa ochronnego wyłączonego spod zabudowy i nie spowoduje ograniczeń w możliwości...

I SA/Wa 138/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-06

Transportu na zbycie środków trwałych w warunkach określonych przez art. 18 ust. 2 tej ustawy odnosi skutek w stosunku do obu stron transakcji zbycia., Wnosiła o uchylenie...
w ewidencji gruntów i budynków jako działka ew. nr [...] z obrębu [...], wraz z prawem własności zabudowy, dla której prowadzona jest księga wieczysta [...] przez Sąd Rejonowy...