Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II GSK 21/17 - Wyrok NSA z 2019-03-27

przestrzennym,, - błędne wyznaczenie obszaru analizowanego dla potrzeb wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,, - brak obligatoryjnych...
zaistniał taki stan, w którym organ przyjął, że występuje brak materialnoprawnej przesłanki ustalenia warunków zabudowy i z tego powodu odmówił żądaniu wnioskodawcy...

I OSK 2880/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

w Poznaniu z 10 października 2018 r. sygn. akt IV SAB/Po 93/18 i odrzucił skargę S. W. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy T. postępowania w przedmiocie warunków...
zabudowy. Orzekł też w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego i zwrotu uiszczonego wpisu od skargi., Niezależnie od powyższego zauważyć wypada, że analogiczne...

II GZ 311/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-14

o zawieszeniu postępowania (por. postanowienie NSA z 15.12.2004 r., OZ 805/04, LEX nr 837880). Niedopuszczalne jest wstrzymanie wykonania decyzji o warunkach zabudowy...

II GSK 1984/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

wydana decyzja o warunkach zabudowy. Sędziemu zaś zarzuciła naruszenie poprzez: błędne ustalenie, że do wykreślenia wpisu w księdze wieczystej wystarczająca jest zwykła...
jako błędnego niewskazania podstawy prawnej uchwały zgromadzenia wspólników; zarzucenie nieopisania przedmiotu zamiany i jej warunków. Ostatecznie skarżąca wniosła o uwzględnienie...

VI SA/Wa 2395/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

, zaś sporządzane dokumenty obejmują czynności proste, do których wykonania nie potrzeba wykształcenia prawniczego (wniosek o wydanie warunków zabudowy, wniosek o wydanie...

II GSK 3822/16 - Wyrok NSA z 2018-11-21

wydawanych w przedmiocie warunków zabudowy. Nie sformułowała ponadto zarzutu naruszenia art. 7 i 77 § 1 k.p.a., Komisja argumentowała, że kluczowym elementem uzasadniającym...
uzasadnienie skargi. Egzaminatorzy stanowiska swoje wyrazili precyzyjnie i czytelnie. W ocenie Komisji uznanie w warunkach egzaminu zawodowego każdej prawidłowo sporządzonej...

II SA/Ke 696/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-10-29

dla wszystkich oferentów, może wziąć udział w postępowaniu. Prawo skarżącej nie zostało więc naruszone - wbrew temu, co stara się ona wykazać. Warunki realizacji zadania...
skarżącej, że Gmina nie może zmienić warunków odbierania odpadów na terenie miasta poprzez wykluczenie określonego rodzaju pojemników (co jest dopuszczalne na mocy wskazanego...

II SA/Ke 851/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-10

pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników...
radę gminy wyłącznie do określenia warunków, jakim wykonywanie tych czynności powinno odpowiadać. Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej wymogi te winny zostać...

VI SA/Wa 938/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-21

, iż spełnił wszystkie warunki przewidziane prawem do powołania na stanowisko notariusza. Studia prawnicze ukończył w 1981 r. na [...] z wynikiem dobrym, uzyskując tytuł magistra...
kancelarii notarialnej w B., W uzasadnieniu decyzji organ podkreślił, że bezspornym jest fakt, że kandydat wykonując zawód radcy prawnego spełnił warunki wymienione w art. 11 pkt...

I OSK 2473/16 - Wyrok NSA z 2018-09-25

w trwały zarząd określa art. 43 ust. 2 u.g.n. Warunki i tryb dopuszczalności wygaszenia trwałego zarządu są zawarte w art. 46 - 47 u.g.n., natomiast możliwość przekazania...
, a w szczególności do: 1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania; 2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy...
1   Następne >   2