Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Lu 623/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-30

.; dalej jako: P.b.), zobowiązał inwestora do usunięcia szeregu nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym (m.in. do przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy...
w uzasadnieniu, że pomimo wezwań dokumentacja nie została uzupełniona przez inwestora. Starosta wskazał także, że inwestor nie przedłożył decyzji o warunkach zabudowy, a podawana...

II SA/Lu 622/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-30

w uzasadnieniu, że pomimo wezwań dokumentacja nie została uzupełniona przez inwestora. Starosta wskazał także, że inwestor nie przedłożył decyzji o warunkach zabudowy...
w zakresie elektrowni wiatrowych (aktualnie: Dz. U. z 2021 r., poz. 724, ze zm.), powstał zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 649/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-09

Wewnętrznych i Administracji z dnia [...]czerwiec 2004 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu I. Uchyla zaskarżone postanowienie...
ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej budowę parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych w ilości 150 miejsc wraz z budową...

VII SA/Wa 1473/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy' przy ulicach [...] i [...] w [...]., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ wskazał na następujące ustalenia faktyczne i prawne...
Kościelna Obiektami Diecezji [...], realizowanych poza murami cmentarza zabytkowego bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy' przy ulicach [...] i [...] w [...]., Na ww...

I SA/Wa 659/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-19

2005 r. przy założeniu, że ma wymagany przepisami prawa dostęp do drogi publicznej. Natomiast w toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej...
decyzji o podziale nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, a na potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy już tego dostępu nie posiada pomimo, że jej stan...

I SA/Wa 905/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-05

z [...] sierpnia 2007 r. nr [...] ustalił na rzecz Gminy W. warunki zabudowy przy ul. [...] we W., m.in. w odniesieniu do działki nr [...], dla inwestycji obejmującej...
o warunkach zabudowy dla inwestycji o niepublicznym charakterze. Z powyższego wynika, że w 2007 r. dla działki nr [...], [...] w obrębie K. we W., nie przewidziano funkcji drogi...

IV SA/Wa 1246/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

Wniosek J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi J. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2009 r. znak: [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowić w niniejszej sprawie dla J. S. adwokata w ramach przyznania prawa pomocy, o które...

I SA/Wa 1485/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-02

, do którego doszło w wyniku realizacji wydanej przez Wójta Gminy [...] decyzji z dnia [...] lipca 2001 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji...
niniejszego nie jest kontrola decyzji Wojewody [...] zakresie pozostałych działek, jak również kontrola decyzji z dnia [...] lipca 2001 r. o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 1246/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi J. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości I. oddala skargę; II. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokat M. B. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z...

II OSK 619/18 - Wyrok NSA z 2020-01-28

nr ... nie można wyprowadzić z odmowy ustalenia warunków zabudowy, skoro wskazuje się w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 kwietnia 2011 r. II OSK 1163/07...
, że w tej wersji rozwiązania komunikacyjnego zasadnie odmówiono ustalenia warunków zabudowy, co nie wyłącza dopuszczalności ustalenia przy ujęciu innego rozwiązania., W skardze...
1   Następne >   +2   +5   +10   12