Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

I SA/Ol 731/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-10

jako przyczyny odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej, tj. zaświadczenia Natura 2000, kopii decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu...
organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,, - 3a - Kopii decyzji o warunkach zabudowy lub 3c - Wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania...

I SA/Ol 794/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-22

- Kopia decyzji o warunkach zabudowy lub Zał. 3c - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,, - Zał. nr 5 - Wyciąg z dokumentacji technicznej...
na etapie oceny formalnej, tj. zaświadczenia Natura 2000, kopii decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyciągu...

I SA/Ol 186/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-04-14

może być wymagany. W decyzji o warunkach zabudowy wskazano do zastosowania art. 46 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. uzyskania decyzji środowiskowej. Wójt w piśmie...
Gminy R. z dn. 7.01.2008r., znak: '[...]' tj. decyzji o warunkach zabudowy. Zdaniem Instytucji Pośredniczącej pkt 4.1 sentencji ' w zakresie ochrony środowiska i zdrowia...

I SA/Ol 124/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-01

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Wnioskodawca...
o środowiskowych uwarunkowaniach, leży w gestii jedynie właściwych organów administracji publicznej. Wnioskodawca otrzymał decyzję o warunkach zagospodarowania i zabudowy. Wydanie...

I SA/Ol 436/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-06

warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie pomostów (w sierpniu 2008r.), Pismem z dnia '[...]' L.dz. '[...]' ARR S.A. poinformowała J. K., że wniosek...
Gminy Mikołajki (decyzja o warunkach zabudowy), Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (postanowienie o uzgodnieniu warunków zabudowy na rozbudowę pomostów...

I SA/Ol 732/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-10

załączników. Wskazała, iż wniosek nie został uzupełniony o następujące załączniki: nr 3a lub 3c (kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu...
(...) (załącznik nr 3 do Regulaminu) należy zaznaczyć odpowiedni podpunkt 3a, 3b lub 3c i przedstawić dostępne dokumenty . Załącznik 3a to kopia decyzji o warunkach zabudowy...

I SA/Ol 795/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-12-22

uzupełniony o następujące załączniki: nr 3a lub 3c (kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), nr 5...
lub 3c i przedstawić dostępne dokumenty . Załącznik 3a to kopia decyzji o warunkach zabudowy, załącznik 3b kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

V SA/Wa 2676/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

o liczbie mieszkańców wynoszącej co najmniej ...), niezależnie od obszaru danej jednostki podziału administracyjnego, warunków terenowych, charakteru zabudowy i gęstości...
, charakter i rodzaj tych robót, warunki terenowe, charakter zabudowy oraz gęstość zaludnienia, a nie jedynie poprzez kryterium dotyczące liczby ludności w miejscowości...

II GSK 1435/13 - Wyrok NSA z 2014-10-09

jednostki podziału administracyjnego, warunków terenowych, charakteru zabudowy i gęstości zaludnienia., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie strona...
to dotyczy procedur wskazanych w umowie o dofinansowanie w zakresie zamówień publicznych, przez określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...

IV SA/Wa 338/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-08

na budowie [...] na odcinku od węzła 'M.' do węzła 'L.', zwanej dalej również '[...]' lub '[...]', według wariantu WIIIA i określające dla niego warunki zgodnie z załącznikiem...
.' według wariantu WIIIA i określił dla niego warunki zgodnie z załącznikiem do postanowienia. W uzasadnieniu postanowienia podano, że Wojewoda [...] - pismem z dnia...
1   Następne >   2