Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

IV SA/Wa 200/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-10

z dnia [...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu uchyla zaskarżone postanowienie i utrzymane nim w mocy...
postanowienie organu I instancji. Postanowieniem z dn. [...] .12.2004 r. Wojewoda [...] uzgodnił negatywnie warunki zabudowy terenu dla lokalizacji pięciu budynków mieszkalnych...

IV SA/Wa 2052/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-16

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - oddala skargę - Zaskarżonym do Sądu...
'ustawą', po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy D. o uzgodnienie w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...

IV SA/Wa 86/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-10

z dnia [...] listopada 2004 r. Nr [...] uzgodnienia w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy...
K.p.a., postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września .2004 r. (nr [...]) w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego...

IV SA/Wa 2418/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-08

w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2005 r. dotyczące uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych warunków zabudowy dla inwestycji...
wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer...

V SA/Wa 364/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-26

stwierdził, że jakkolwiek strona przedstawiła decyzję o warunkach zabudowy w odniesieniu do działki nr ..., to decyzja odnosi się tylko do części tej działki, a nie całej...
powierzchni i należy domniemywać, że grunt nie objęty decyzją o warunkach zabudowy nie będzie wykorzystywany zgodnie z jego rolniczym charakterem., W związku z powyższym...

IV SA/Wa 2088/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-24

[...] marca 2005 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie dwu budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą...
dotyczącego ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Jednocześnie, organy administracji wskazują, iż dla terenu gdzie ma być realizowane przedsięwzięcie została...

IV SA/Wa 1653/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-20

. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2005r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy stwierdza nieważność zaskarżonego...
gruntów rolnych i leśnych warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku mieszkalnym pn...

IV SA/Wa 1884/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-19

Wsi z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy - oddala skargę - Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] czerwca 2005 r., znak...
gruntów rolnych i leśnych projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na ustawieniu tuneli foliowych z budową kotłowni i chłodni wraz z niezbędną...

V SA/Wa 2409/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-17

nie miał podstaw do tego, by zajmować stanowisko w sprawie, gdyż nieruchomość utraciła charakter rolny w związku z wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...
spółka podniosła, że we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powoływała argument, że zbywca nieruchomości ubiega się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy...

IV SA/Wa 876/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-13

decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...] marca 2004r. ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na prawym brzegu W., km [...], działka nr [...] we wsi R. i przekazało...
. Stanowił on jednak podstawę ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu określonego w decyzji co oznacza, iż decyzja wydana na jego podstawie musi zostać uchylona...
1   Następne >   +2   +5   +10   41