Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

IV SA/Wa 1234/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-12

działki, w stosunku do której ten sam organ uprzednio wydał decyzję o warunkach zabudowy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma na celu 'określenie polityki...
o warunkach zabudowy - art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym., Sposób zagospodarowania pojedynczych nieruchomości...

VII SA/Wa 307/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-29

decyzji o warunkach zabudowy postanawia: 1) odrzucić skargę; 2) zwrócić A. B. kwotę 100 (sto) zł wpisaną 10 marca 2022 r. do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu...
na postanowienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia [...] grudnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., W wykonaniu...

VII SA/Wa 276/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-12

(...) listopada 2021 r. nr (...) w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie...
z [...] lipca 1968 r. nr [...], maksymalna wysokość zabudowy dla ww. działki wynosi 21,19 m n.p.m. Warunkiem zatem uzgodnienia inwestycji przez resort obrony narodowej...

IV SA/Wa 1800/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

. 17 pkt 6 lit. b u.p.z.p., skoro również organ opiniujący/uzgadniający związany byłby warunkami wskazanymi w studium. Teza, że przy tworzeniu miejscowego planu...
w przepisach prawa materialnego. W obecnym stanie prawny brak jest postawy prawnej do ustalenia strefy ochronnej wokół kompleksu wojskowego K-[...] w F., na warunkach...

IV SA/Wa 2800/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-06

uzgadniania Planu; wnoszący zażalenie przyznaje bowiem:, - w pierwszym projekcie wysokość zabudowy (do której odnoszą się decyzje lokalizacyjne) wynosiła 12 m...
on na konieczność ograniczenia wysokości zabudowy mieszkaniowej do maksymalnie 8,5 m a usługowej do 10 m; wysokość zabudowy została ograniczona do wysokości wskazanej przez ten organ...

II SA/Wa 1196/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315) - to jest na warunkach preferencyjnych., Organ odwoławczy, podejmując rozstrzygnięcie z dnia [...] kwietnia 2016 r. wskazał...
nabywania własności nieruchomości - to jest na warunkach preferencyjnych., W świetle ww. przepisów, jeżeli w procesach przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego...

II OSK 638/05 - Wyrok NSA z 2006-03-14

oraz czy nie zostały przekroczone granice uznania administracyjnego. W warunkach sprawy takiego zarzutu nie można postawić zaskarżonemu postanowieniu. Zdaniem Sądu Wojewódzkiego...
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Już tylko na marginesie tego zarzutu podnieść należy, że w warunkach sprawy trudno w ogóle mówić...