Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VII SA/Wa 279/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-15

[...] grudnia 2021 r. znak [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2021 r., znak...
[...] kwietnia 2021 r., znak: [...], odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą 'Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego...

II OSK 722/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 9...
uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy, oddala skargę., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postanowieniu...

IV SA/Wa 220/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-04

. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - oddala...
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku - hotelu o pomieszczenia hotelowe w poziomie parteru i pierwszego piętra...

IV SA/Wa 769/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-16

Narodowego z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy uchyla zaskarżone postanowienie [...] Wojewódzki...
o warunkach zabudowy, a nie do stanu faktycznego. Przeprowadzone postępowanie w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na lokal...

II OSK 1840/16 - Wyrok NSA z 2017-09-12

projektu decyzji o warunkach zabudowy 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz R. sp. z o.o. 500 (pięćset) złotych tytułem...
2014 r. o odmowie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych i hotelu na działce nr [...] i częściach działek...

IV SA/Wa 888/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) kwietnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1. uchyla zaskarżone...
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego obiektu handlowo - usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (obiektem małej gastronomii...

II OSK 2209/11 - Wyrok NSA z 2013-03-19

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. II OSK 2209/11, | |Uzasadnienie...
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] grudnia 2010r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy., W uzasadnieniu wyroku Sąd wyjaśnił...

IV SA/Wa 971/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

z [...] stycznia 2012 r., którym uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy na rzecz T. D.i R. D., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm., dalej także, jako: u.p.z.p.), decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz...

IV SA/Wa 1832/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-31

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy - oddala skargę - Minister...
ustalającej warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na nadbudowie i rozbudowie kamienicy frontowej i oficyn bocznych, budowie oficyn tylnych...

IV SA/Wa 34/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-28

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy - oddala skargę - Pismem z dnia 2...
kwietnia 2008 r. Y. sp. z o. o. w W. zwróciła się do Prezydenta W. z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100