Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 2482/10 - Wyrok NSA z 2012-03-06

. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od '[...]' Spółka z o.o. z siedzibą w S. oraz '[...]' Spółka z o.o. z siedzibą...
. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy terenu., Wyrok ten wydany został w następujących...

II OSK 720/10 - Wyrok NSA z 2011-03-30

Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
[...] czerwca 2009r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia i utrzymanego nim w mocy...

II OSK 387/12 - Wyrok NSA z 2013-06-12

z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 28 października 2011 r. (sygn...
. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., Wyrok ten został wydany w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., Wójt Gminy Z., pismem z dnia...

I OSK 1159/15 - Wyrok NSA z 2017-03-14

pod uprawy rolne i zalesienie. Organ wskazał, iż dla działki nr 132 wydana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] lipca 2008 r...
o warunkach zabudowy, a zatem dla ustalenia przeznaczenia nieruchomości obowiązują ustalenia studium., Rzeczoznawca określił wartość gruntu wg aktualnego sposobu...

IV SA/Wa 3714/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-20

była decyzja o warunkach zabudowy. To zaś spowodowało zaniżenie kwoty przyznanego jej odszkodowania. Ponadto pani N. podniosła w odwołaniu, że organ I instancji niesłusznie...
Gminy T. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] czerwca 2008 r. dla inwestycji polegającej na zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej...

IV SA/Wa 1628/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-02

Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia...
postanowienie Wojewody [...]z dnia [...]stycznia 2009 r., którym odmówiono uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. 'Budowa budynku mieszkalnego...

IV SA/Wa 572/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-07

. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości., Stan sprawy przedstawia się następująco: Decyzją z [...] czerwca 2002 r. Wójt Gminy [...] ustalił warunki zabudowy...
z nieruchomości, w drodze decyzji. Zakres ograniczenia praw właściciela i jego treść jest dokonywany zatem przez starostę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy...

II OSK 1558/08 - Wyrok NSA z 2009-10-13

. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 27 maja 2008 r. sygn. akt IV SA/Wa 2464/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowego - po rozbiórce istniejących obiektów - o powierzchni sprzedaży do 4194 m...

IV SA/Wa 1321/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

warunków zabudowy postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić skarżącemu kwotę 500 (słownie: pięćset) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi. Pismem z dnia 3 lipca...
utrzymano w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2008 r. odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie miejsc parkingowych...

IV SA/Wa 209/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-16

Budownictwa z dnia (...) października 2007 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję...
utrzymał w mocy decyzję Wojewody P. z dnia [...] sierpnia 2007r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   86