Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

I OSK 394/07 - Wyrok NSA z 2008-01-04

. ( po wydaniu zaskarżonej decyzji ) uzyskała nową decyzję ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku...
odwoławczy, że wystąpiła z kolejnym wnioskiem o wydanie nowej decyzji o warunkach zabudowy, to nie było ku temu przeszkód. Na marginesie, należy nadmienić, że choć B. Ł.-L...

VI SAB/Wa 11/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

P. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia [...] lipca 1997 r. oraz zaświadczenie z banku o posiadaniu na koncie wskazanej kwoty., Następnie, kolejnym...
wykonywanie działalności;, 4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54;, 5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy...

II GSK 1178/12 - Wyrok NSA z 2012-08-01

. funkcjonowały rozwiązania, zgodnie z którymi nie było konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...
m.in. przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

V SA/Wa 2148/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-28

o warunkach zabudowy budowa ... rolniczej w G., nie kwalifikowała się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów...
w rozporządzeniu Rady Ministrów (obowiązującym w chwili wydania decyzji o warunkach zabudowy). Dla przedsięwzięć, wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. będących...

IV SA/Wa 46/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] września 2013 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: I. oddalić wniosek w przedmiocie...
warunków umowy o przyznanie jednorazowo środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną...

II GSK 3257/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

zarządzającego do wydawania decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczących terenów położonych w strefie (art. 15 ust. 2 u.s.s.e.). Zdaniem...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących terenów położonych w strefie - art. 15 ust. 2 u.s.s.e. oraz w sprawach dotyczących udzielania zezwoleń na prowadzenie...

II GSK 1167/14 - Wyrok NSA z 2015-06-25

może upoważnić zarządzającego do wydawania decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących terenów położonych w strefie ( art. 15 ust. 2...
osób jest rażącym uchybieniem warunkom określonym w zezwoleniu, stanowiącym przesłankę do jego cofnięcia określoną w art. 19 ust. 3 pkt 2 s.s.e., Sąd podzielił pogląd...

VI SA/Wa 1708/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-28

zezwolenia. Mimo to, strona nie złożyła nawet wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwolenie na budowę i nie podjęła żadnych innych...
w zezwoleniu wyrobów wytworzonych na terenie strefy. Zezwolenie zostało udzielone do dnia 23 września 2017 roku na warunkach zgodnie, z którymi skarżąca spółka powinna m.in....

I OSK 564/10 - Wyrok NSA z 2011-03-29

decyzji o pozwoleniu na budowę musi być poprzedzone wydaniem decyzji o warunkach zabudowy terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (patrz: M. Jaśkowska...
o przejęciu przedsiębiorstwa na własność państwa warunek konieczny tak w momencie wejścia w życie ustawy (8 marca 1958 r.) jak i na etapie orzekania przez właściwego ministra...

I OSK 230/10 - Wyrok NSA z 2010-12-09

inwestycyjny. W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę musi być poprzedzone wydaniem decyzji o warunkach zabudowy...
1   Następne >   +2   4