Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

VI SA/Wa 1489/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

nie mógł się wywiązać się z przyjętych zobowiązań bez zapoznania się decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu na podstawie, której mógł rozpocząć jakiekolwiek...
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę., W toku postępowania administracyjnego skarżąca nie wykazała także, aby podjęcie powyższych działań...

II OSK 1432/07 - Wyrok NSA z 2008-11-21

regulację., Sąd wskazał, że przepis ten dotyczy sytuacji, gdy przed dniem wejścia w życie decyzji zmieniającej wydana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania...
, że inwestycja zalicza się do obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz, że zostały dla niej ustalone warunki zabudowy decyzją z dnia [...] grudnia 2004 r...

IV SA/Wa 568/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-22

, gdy przed dniem wejścia w życie decyzji zmieniającej, a więc przed (...) 07.2005 r. wydana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub jedna z decyzji...
warunki zabudowy decyzją z dnia (...).12.2004 r., nr (...). Spełniony został zatem także drugi warunek nakazujący zastosowanie art. 10 ustawy zmieniającej, wobec wykreślenia...

IV SA/Wa 1676/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-29

niniejszego przepisu pozwolenia wodnoprawne, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę oraz decyzje w sprawie zmian w zalesianiu...
obszarów chronionego krajobrazu zakazy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 8 nie dotyczą m.in. miejsc zlokalizowanych w obszarach istniejącej zabudowy. Teren...